1. Criterii curriculare:

Tipul programului: curs propriu - formare şi gestionare activitate profesională cadre didactice

Publicul – ţintă public: responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

Justificarea ofertei: Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Întâlnire preliminară – 3 ore

2.  Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar vâlcean – 4 ore

 • Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2010-2011 (sinteză)
 • Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2011-2012

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar – 10 ore

 • Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor cu formarea continuă

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă – 7 ore

Curriculum-ul programului:

Scopul: completarea corectă a bazei de date BDISJCCD şi organizarea eficienta a înscrierilor la programele de formare organizate de Casa Corpului Didactic Valcea

Obiective:

 • Reactualizarea, gestionarea şi completarea corecta a  bazei de date BDISJCCD
 • Postarea cererii de înscriere pe site-ul instituţiei şi pe panoul din incinta instituţiei.
 • Distribuirea către responsabilii cu formarea continuă şi către directorii unităţilor de învăţământ a ofertei de programe de formare şi a tipului de cerere; comunicarea termenelor limită de depunere a cererilor.
 • Depunerea la biroul profesorilor metodişti, a cererilor de înscriere, însoţite de copii nelegalizate după: diploma de licenţă (de diplomă), actul de identitate şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul), precum şi a taxei (în cazul programelor ce se vor desfăşura cu aportul cursanţilor) - pentru programele neacreditate;
 • Depunerea la biroul profesorilor metodişti, a cererilor de înscriere, însoţite de copii legalizate după: diploma de licenţă, actul de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), precum şi adeverinţa care atestă faptul că persoana respectivă are calificarea cerută publicului ţintă – pentru toate programele solicitate-
 • Înregistrarea cererii de înscriere.

Activităţi: frontal, individual, independentă, pe ateliere de lucru

Rezultate: Înscrierea corectă la cursurile de formare, completarea bazei de date BDISJCCD până la 1 decembrie 2011

Calendarul programului: Anul şcolar

Modalităţi de evaluare: Completarea corectă a bazei de date a unităţii şcolare BDISJCCD

2. Resurse umane:

 • prof. Andra Bică – formator județean, director CCD
 •  prof. Ciobanu Dumitru –  formator județean, prof. metodist CCD
 •  prof. Şandru Valeria – formator județean, prof. metodist CCD.