I. COMPETENȚE METODOLOGICE

1.a. Aplicarea conceptelor si teoriilor moderne privind formarea capacitatilor de cunoastere

1.b.Utilizarea optima a factorilor spatio – temporali, in vederea eficientizarii procesului instructiv – educativ

II. COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE

2.a. Proiectarea, conducerea si realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare

2.b.Stapanirea conceptelor si teoriilor moderne privind formarea ,,schemelor de acţiune”şi a capacităţilor de cunoaştere

2.c. Proiectarea si organizarea activitatilor instructiv – educative in colaborare cu comunitatea

III. COMPETENȚE PSIHOSOCIALE

3.a. Responsabilizarea pentru rolul social asumat

3.b. Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului scoala – familie

3.c. Manifestarea capacitatii de a diagnostica asteptarile si interesele familiei

3.d. Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/social.

3.e. Adoptarea metodelor  şi tehnicilor eficiente de cunoaşterea a copiilor şi  integrare socială;

IV. COMPETENȚE DE EVALUARE

4.a. Selectarea  metodelor specifice gandirii critice si a deprinderilor practice

V. COMPETENȚE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE:

5.a. Adoptarea de strategii didactice care sa permita utilizarea eficienta a mijlocelor si auxiliarelor didactice in procesul instructiv – educativ

5.b. Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne

5.c. Utilizarea de tehnici IT în predare-învățare-evaluare

VI. COMPETENȚE DE MANAGEMENT A CARIEREI

6.a. Adoptarea de conduite eficiente pentru depasirea „situatiilor de criza”

6.b.Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

6.c. Deschidere  faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării  profesionale

 

Program

Nr. ore

Față în față

On line

Evaluare

STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI INFORMALĂ

82 ore

46

28

8 ore, din care

2 ore evaluare parțială,

6 ore evaluare finală

 

CURS OBLIGATORIU: C 4- STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ

Program

Nr.ore

Față în față

On line

Evaluare

STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI INFORMALĂ

56

36

20

1oră evaluare on line

 

DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI  PE TEME – ORE

Nr.

crt.

Denumire  tema

Ore față în față

Ore on line

Total ore/

temă

Observații

1

PERSPECTIVA PEDAGOGIEI INTERACTIVE ȘI SOCIOGENEZA EDUCAȚIEI

6

4

10

 

2

INTERACTIVITATE ȘI CREATIVITATE

6

4

10

 

3

EDUCAȚIA FORMALĂ, NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ

6

4

10

 

4

STIL ȘI METODE

10

4

14

 

5

INTERACTIVITATEA VIRTUALĂ

8

4

12

 

 

 

 

 

 

1 oră evaluare intermediară on line

 

MODUL COMPLEMENTAR OBLIGATORIU: PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE

Program

Nr.

ore

Față în față

On line

Evaluare

PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE

10

6

4

½  oră evaluare intermediară-

Test on line

OPȚIONALE: O 1-INTERACTIVITATEA ȘI JOCUL DE-A JOACA ( pentru ciclul preșcolar)

                           O 2- INTERACTIVITATEA DIDACTICĂ SAU PRINCIPIUL ACȚIUNII ȘI REACȚIUNII (pentru ciclul primar)

                         O 3- INTERACTIVITATEA DIDACTICĂ LA ADOLESCENȚI SAU PRINCIPIUL ACȚIUNILOR RECIPROCE ( pentru gimnaziu și liceu)

Nr.

crt.

Denumire tema

Ore față în față

Ore on line

Total ore/

temă

Observații

1

O1/O2/O3

4

4

8

½ oră evaluare intermediară, test on line

 

     2.Resurse umane

  • prof. Daneș Mariana,
  • prof. Nițoi Octaviana,
  • prof. Pascaru Mariana,
  • prof. Popescu Mirela,
  • prof. Predișor Daniela,
  • prof. Savu Nicolița,
  • prof. Lazăr Mariana