1. Criterii curriculare:

Tipul programului: Formare de scurtă durată.

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal;

Durata cursului: 32 ore.

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Planificarea pe stagii/ modele tematice:

1.      Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii române – 4 ore;

2.      Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române  - 4 ore;

3.      Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii române – 4 ore;

4.      Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române – 4 ore;

5.      Rolul exemplelor în predare-învăţare – 4 ore;

6.      Metode şi instrumente evaluative – 4 ore;

7.      Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului teoretic – 6 ore;

8.      Evaluarea cursului – 2 ore.

Curriculum-ul programului:

Scopul: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

Obiective:

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
 • să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;
 • să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);
 • să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;
 • să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

Competențe formate:

 • proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în conformitate cu obiectivele precizate şi metodele moderne prezentate;
 • proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
 • dezvoltarea deprinderii de a muncii în echipă;
 • dezvoltarea capacității de a relaţiona cu elevii;
 • organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de stilurile de învăţare;
 • valorizarea învăţării prin cooperare versus învăţarea tradiţională;
 • utilizarea unor mijloace moderne (laptop, video-proiector, flipchart  etc) în derularea procesului instructiv-educativ;
 • elaborarea în format electronic a metodelor moderne aplicabile pe suportul de text.

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română în scopul sporirii eficienţei lecţiei de specialitate.

Calendarul programului

ZIUA a 1-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

 

 

Primirea participanților

Anunțarea programului, scopul și obiectivele cursului și ale zilei, formele de organizare și evaluare.

Strategii

 - de cooperare

 - conversația

 

Laptop

Videoproiector

Formatorul prezintă materialul ppt conținând Abordarea virtuală a metodelor moderne activ-participative în predarea limbii și literaturii române.

9.00-10.30

 

 

 

 

 

Metode  didactice – repere teoretice.

 

Strategii frontale/individuale/pe grupe

Metode:Brainstorming

Fișe de lucru

Analiza SWOT.

Laptop

Videoproiector

Fișe de lucru

Material ppt

Activități teoretice:60 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 20 de minute-realizarea analizei SWOT .

Completarea fișei de lucru: 10 minute.

10.30-10.45

Pauză

10.45-12.45

Metode și strategii specifice limbii române în gimnaziu.

Strategii  frontale

- explicația

- conversația

- problematizarea

Laptop

Material ppt

Coli flipchart

Activități teoretice:  formatorul prezintă materialul ppt cu zece metode.

Teme de reflecție.

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-15.15

Metode și strategii specifice predării limbii române în gimnaziu.

 

Strategii  frontale

- explicația

- conversația

- problematizarea

Laptop

Material ppt

Coli flipchart

Fișe de lucru.

Activitate practică: 120 minute : teme de reflectare și comentare a metodelor propuse spre analiză de formatori, având în vedere aplicabilitatea lor pe nivel de studiu ( clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a )

15.15-15.30

Pauză

15.30-17.00

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

 

Strategii frontale/pe grupe/individuale

Problematizarea

Conversația

 

 

Laptop

Coli flipchart

Activitate teoretică:  60 minute

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.       

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

Strategii de grup

Conversația

Munca în echipă

Fișe de lucru

Coli flipchart

Activitate practică10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

 

 

 

ZIUA a 2-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Strategii individuale

 - de cooperare

 - conversația

 

Laptop

Videoproiector

Formatorul prezintă materialul ppt conținând principalele idei ale zilei precedente.

9.00-10.30

 

 

 

 

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

 

Strategii individuale:

- de descoperire

- conversația

- explicația

Laptop

Videoproiector

Fișe de lucru

Activități teoretice:45 de minute.

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 45 de minute-realizarea metodelor explozia solară și pălăriile gânditoare.

10.30-10.45

Pauză

 

10.45-12.45

Metode alternative specifice predării literaturii române în gimnaziu.

 

Strategii individuale

- conversația

Strategii  frontale

- explicația

Problematizarea

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Analiza SWOT

Fișa de lucru

Teme de reflecție

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-15.15

 

Metode și strategii specifice predării limbii române în liceu.

 

Strategii frontale/individuale/pe grupe

Metode:

Brainstorming, problematizarea, KWL,fise de lucru

Laptop

Material ppt

Prezentarea metodelor diagrama Venn și Frisco

Activitate practică: formabilii se vor grupa pe ateliere și vor realiza pe foi de flipchart alte două metode prezentate de către formator identificând modalitățile de dezvoltare a creativității elevilor.

Formabilii realizează pe grupe exemple din propria activitate.

15.15-15.30

Pauză

15.30-17.00

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

 

Strategii frontale/pe grupe/individuale

Problematizarea

Conversația

 

 

Laptop

Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.      

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Strategii de grup

Conversația

Munca în echipă

Fișe de lucru

 

Coli flipchart

Activitate practică:10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

 

ZIUA a 3-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

8.30-9.00

 

 

Reamintirea principalelor idei ale zilei precedente.

Anunţarea obiectivelor zilei.

Strategii individuale:

 - de cooperare

 - conversația

Laptop

Videoproiector

 

Formatorul prezintă materialul ppt conținând principalele idei ale zilei precedente

9.00-10.30

 

 

 

 

 

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

 

 

 

Strategii individuale:

- de descoperire

- conversația

- explicația

 

Laptop

Videoproiector

Fișe de lucru

Activități teoretice:45 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 45 de minute-realizarea metodelor Sinelg și Scaunul autorului.

10.30-10.45

Pauză

10.45-12.45

 

Metode alternative specifice predării literaturii române în liceu.

Strategii individuale

- conversația

Strategii  frontale

- explicația

- problematizarea

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Analiza SWOT

Fișa de lucru

Teme de reflecție

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-15.15

Metode și strategii specifice predării literaturii române în liceu.

 

Strategii frontale/individuale/pe grupe

Metode:

Brainstorming, problematizarea, KWL,

Fise de lucru.

Laptop

Material ppt

Fișe de lucru

Prezentarea metodelor Cvintetul și Discuția de tip piramidă

Activitate practică: formabilii se vor grupa pe ateliere și vor realiza pe foi de flipchart alte două metode prezentate de către formator identificând modalitățile de dezvoltare a creativității elevilor.

Formabilii realizează pe grupe exemple din propria activitate.

15.15-15.30

Pauză

15.30-17.00

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs.

 

Strategii frontale/pe grupe/individuale

Problematizarea

Conversația

 

 

Laptop

Coli flipchart

Activitate teoretică: 60 minute

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: 30 minute.       

17.00-17.30

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus.

Completarea fișei de evaluare.

Strategii de grup

Conversația

Munca în echipă

Fișe de lucru

Coli flipchart

Activitate practică10 minute: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

ZIUA a 4-a

ORA

REZUMATUL TEMEI

STRATEGII UTILIZATE

MATERIALE UTILIZATE

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

 

 

8.30-9.00

 

 

 

 

Reactualizarea noțiunilor prezentate în ziua precedentă.

Anunţarea obiectivelor zilei.

 

-  frontală

- individuală

 - de cooperare

 - conversația

 

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Formatorul sintetizează informațiile furnizate în materialul ppt prezentat în ziua anterioară.

Formabilii scriu pe post-it denumirea celei mai eficiente metode alternative de predare a literaturii române în liceu și își argumentează, oral, alegerea.

 

9.00-10.30

 

 

Elemente de deontologie a evaluării în  contextul creşterii calităţii actului educaţional.

Preambul teoretic. Funcțiile și rolul evaluării. Strategii evaluative.

 

- frontală

- individuală

- de grup

- de descoperire

- conversația

- problematizarea

Laptop

Videoproiector

Post-it

Activități teoretice:45 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu tema anunțată.

Activități practice: 45 de minute

Formabilii scriu pe post-it trei tipuri de evaluare aplicate la clasă. Apoi, pe foi de flipchart realizează o analiză SWOT a procedeelor moderne de evaluare.

10.30-10.45

 

Pauză

10.45-12.45

 

 

 

Metode alternative de evaluare

 

- frontală

- de grup

- de colaborare

- expunerea

- explicația

- problematizarea

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Activități teoretice:45 de minute

Formatorul prezintă materialul ppt cu metodele alternative de evaluare.

Activități practice: 75 de minute

Formabilii aleg două dintre metodele de evaluare prezentate și  le integrează în secvențe diferite dintr-un proiect de tehnologie didactică, pe care le schițează pe foi de flipchart

12.45-13.15

Pauză

 

13.15-

13.45

Metode alternative de evaluare

 

individuală

conversația

 

Temă de reflecție – Metode moderne de evaluare: gimnaziu versus liceu

Identificarea celor mai eficiente metode de evaluare pentru fiecare ciclu de învățământ.

13.45-15.15

Modalități de elaborare în format electronic a suportului teoretic: aplicație curs

 

- frontale/pe grupe/individuale

- problematizarea

- conversația

 

 

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

Activitate teoretică: o oră

Formatorul prezintă modul de realizare a unei fișe de lucru/metode atât în format Word cât și PowerPoint.

Pe baza celor două prezentări, formabilii vor realiza o analiză comparativă a modelelor prezentate: ½ oră.

        

15.15-15 45

Evaluarea zilei: dacă ziua a fost benefică puneți un plus, dacă nu, un minus

Completarea fișei de evaluare

- strategii de grup

- conversația

- munca în echipă

Fișe de lucru

Coli flipchart

Activitate practică: pe o coală de flipchart formabilii vor pune plusuri și minusuri evaluând ziua/vor completa fișa de evaluare a zilei.

15.45-

16.00

Pauză

16.00

17.30

Evaluarea cursului

frontală

individuală

de grup

explicația

Laptop

Videoproiector

Coli flipchart

 

Analiza SWOT a activităților desfășurate pe parcursul celor patru zile de formare.

Completarea unui chestionar de evaluare.

Modalităţi de evaluare: Colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare power point.

Resurse umane

 • prof. Ioniță Isabella Elena – inspector școlar, formator național
 • prof. Preda Elena Gabriela –  formator judeţean,
 • prof. Mihăilescu Alina – formator judeţean,
 • prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen – formator judeţean,
 • prof. Stanca Mariana Lelia – formator judetean.