1. Criterii curriculare

  Publicul  ţintă vizat: profesori de religie

 Justificarea ofertei:    

-    Optimizarea activităţii educative sub toate aspectele sale, de la cele particulare ale instruirii, ale conceperii curriculum-ului, ale organizării sistemului de învăţămant, ale managementului educaţional şi evaluării, pȃnă la sporirea valenţelor sale formative;

-    Cunoaşterea propriilor valori culturale şi spirituale după extinderea lor în spaţiul comunitar;

-    Valorificarea potenţialului educativ al conţinuturilor informaţionale;

-    Necesitatea motivării elevilor prinr-o gamă cât mai diversă de metode didactice pentru învăţarea religiei şi pentru formarea personalităţii duhovniceşti;

-    Dezvoltarea creativităţii în procesul didactic;

Durata:      24 de ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

-    Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de didactică a specialităţii, de psihologie;

-    Proiectare şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;

-    Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant;

-    Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ;

-    Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

-    Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

-    Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice,înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;

-    Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv - educative în colaborare cu comunitatea;

-    Responsabilizarea pentru rolul social asumat.

    Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Specificul, scopul si obiectivele religiei in scoala

4

1

3

 

Valori si finalitati in educatia religioasa

4

1

2

1

Mijloace didactice intre clasic si modern

4

1

2

1

Metode active utilizate in studiul Religiei

5

2

2

1

CDS-ul in educatia religioasa

3

1

2

 

Evaluare finală

4

   

4

Total

24

6

11

7

 Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8,00- 14,00

Specificul, scopul si obiectivele religiei in scoala

curs

aplicaţii

Ionescu Daniela

 

2

8,00- 14,00

Valori si finalitati in educatia religioasa

curs

aplicaţii

evaluare

Popescu Romeo

3

8,00- 14,00

Mijloace didactice intre clasic si modern

curs

aplicaţii

evaluare

Ionescu Daniela

 

4

8,00- 15,00

Metode active utilizate in studiul Religiei

curs

aplicaţii

evaluare

Popescu Romeo

5

8,00- 13,00

CDS-ul in educatia religioasa

curs

aplicaţii

evaluare

 

Ionescu Daniela

 

6

8,00- 12,00

Evaluare

evaluare

Popescu Romeo

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-                   frecvenţă

-                   activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, elaborare  CDŞ-uri, referate, portofolii

2.Resurse umane

Formatori implicaţi

Prof. Popescu Romeo, inspector de specialitate, formator județean

Prof. Ionescu Daniela, formator judeţean