Noutăți an școlar 2023-2024
 

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

„EDUCAȚIE INCLUZIVĂ-PROVOCĂRI ȘI DILEME PENTRU O ȘCOALĂ A VIITORULUI ”, OMEN 3189/07.02.2020, 15 CPT – 06.06.2024

·         Public-țintă vizat

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Educația incluzivă recunoaşte necesitatea reformei şcolii cu scopul de a răspunde dezideratului  o societate pentru toţi. Incluziunea își propune eliminarea separării copilului cu CES şi acceptarea lui alături de ceilalţi copii în şcoala de masă, precum şi asigurarea serviciilor care să reducă deficienţele şi discriminarea.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea educației incluzive în formarea școlii pentru toți.

Obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea conceptelor educației incluzive;

O.2. Creșterea gradului de conștientizare a cerințelor educaționale speciale;

O.3. Utilizarea educației incluzive în școală pentru creșterea toleranței și calității în educație.

Competenţe vizate:

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice pentru realizarea unei școli incluzive;

C.2.Analizarea comparativă a tipurilor de școli existente în raport cu incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale;

C.3.Identificarea unor elemente specifice educației incluzive în diferite contexte școlare;

C.4.Realizarea profilului școlii/societății incluzive ca școală/societate pentru toți;

C.5.Realizarea unui proiect de promovare a principiilor educației incluzive în școală.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I MODULUL I. Școala pentru toți și cadrul legislativ de dezvoltare a educației incluzive – 11 ore

II. MODULUL II. De la școala specială la școala pentru diversitate. Managementul educației incluzive – 11 ore

III. MODULUL III. Cerințe educaționale speciale – 12 ore

IV.  MODULUL IV. Metode utilizate în predarea și evaluarea copiilor cu CES – 12 ore

V.   MODULUL V. Școala incluzivă – provocări și dileme -  13 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei