I. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Evaluare şi educaţie
Public – ţintă vizat

   : cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal


Justificarea ofertei

   : Evaluarea reprezintă, cu certitudine, o variabilă foarte importantă a procesului de instruire. Relaţia dintre curriculum şi evaluare este deosebit de complexă, ceea ce implică abordarea procesului de predare-învăţare-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune reveniri şi revizuiri permanente.

 

   Programul propus are ca obiectiv general susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie si formare profesională, prin creşterea atractivităţii şi calităţii programelor de educaţie şi formare profesională asigurată prin pregatirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluari moderne.


Durata cursului

   : 24 ore


Curriculum-ul programului

   :


Competenţe vizate

  :
 • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative.
 • Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de didactică a specialităţii, de psihologie;
 • Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie, examen, concurs etc.;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice ;
 • Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale.

Planificarea pe stagii/ modele tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Scopul evaluării educaţionale.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare. Relaţia dintre metoda de evaluare,instrumentul de evaluare; scopul şi obiectivele evaluării.

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări şi tipologie.

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Efectele evaluării asupra învăţării .

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

Calendarul programului


Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1.Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Scopul evaluării educaţionale.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa
Prof.Scirlea Larisa

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare. Relaţia dintre metoda de evaluare, instrumentul de evaluare; scopul şi obiectivele evaluării.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.30

3. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări şi tipologie.

Curs

Prof. Dincă Dorina Prof.Scirlea Larisa

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

4. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Efectele evaluării asupra învăţării.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa
Prof. Dincă Dorina Prof.Scirlea Larisa

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 

Modalităţi de evaluare:


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa si implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale
- o unitate de învăţare şi matricea de specificaţie;
- un test, barem de corectare, borderou de notare, tabel cu notele acordate, diagrama notelor acordate ,diagrama cu procentul notelor, recomandari de optimizare, concluzii la test;
- un barem de corectare şi de notare pentru o variantă de subiecte propuse pentru olimpiadă sau bacalaureat;
- elemente de deontologie a evaluarii in contextul cresterii calitatii actului educational-referat.

2. Resurse umane
Formatori implicati:

 • prof.Scirlea Larisa- inspector şcolar de specialitate, prof. gr. I, formator judeţean
 • prof. Apostol Doinita, prof. gr. I, formator judeţean
 • prof. Dincă Dorina, prof. gr. I, formator judeţean

Certificare: adeverinţă CCD