Oferta 2013-1014

1.Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat:bibliotecari şcolari

Justificarea ofertei: Bibliotecile sunt principalele structuri implicate în culegerea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor. Ele sunt centre de informare, cercetare, documentare şi pun la dispoziţia utilizatorilor informaţii din toate domeniile. Biblioteca, bibliotecarii sunt nevoiţi să adopte noi forme de organizare, structuri moderne, informatizate şi să comunice cu un public numeros, diversificat, exigent. Formarea continuă a celor care lucrează în biblioteci devine o prioritate, din acest punct de vedere

Durata:   24 ore de formare

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Abilitarea bibliotecarilor şcolari în activitati specifice biblioteconomiei
 • Însuşirea noutăţilor apărute în domeniu
 • Consolidarea pregătirii profesionale a bibliotecarilor şcolari
 • Punerea în practică a cerinţelor şi cunoştinţelor însuşite

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Evidenţa publicaţiilor

2 ore

1 oră

1 oră

-

Dezvoltarea colecţiilor

§  tipuri de documente

§  principiile dezvoltării colecţiilor                   

2 ore

1 oră

1 oră

-

Catalogarea publicaţiilor

5 ore

2 ore

2 ore

1 oră

Indexarea publicatiilor

-limbaje de indexare cu sructură ierarhica

- indexarea coordonată

5 ore

2 ore

2 ore

1 oră

Sisteme informatizate de bibliotecă

2 ore

1  oră

1oră

-

Utilizatorii şi nevoile lor de informare

2 ore

2 ore

-

-

Legislaţie de bibliotecă

2 ore

2 ore

-

-

Proceduri in biblioteca scolara

2 ore

2 ore

-

-

Evaluare finală

2 ore

-

-

2 ore

Total

24 ore

13ore

7 ore

4        ore

c.  Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,00

Evidenta publicatiilor

Dezvoltarea colecţiilor

   - tipuri de documente

   - principiile dezvoltării colecţiilor 

Catalogarea publicaţiilor                 

Curs

Aplicaţii

evaluare

 

 

 

Puranu Georgeta

2

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,00

Indexarea publicaţiilor

Sisteme informatizate de bibliotecă              

curs

aplicaţii

evaluare

3

9,00-11,00

11,00-13,00

13,00-15,00

Utilizatorii şi nevoile lor de informare

Legislaţie de biblioteca

Proceduri in biblioteca scolara

curs

aplicaţii

evaluare

4

9,00-11,00

Evaluare finală

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 prezenţa si implicare

activitatea la seminar –  (prezenţă activă)

Realizarea unui portofoliu tematic

2. Resurse umane

 • Bibliotecar Puranu Georgeta – formator judetean

1. Criterii curriculare:

Publicul – ţintă public:responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

Justificarea ofertei: Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: 
a. Competenţe vizate:

 • Asigurararea promovării ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic şi a altor furnizori de formare profesională,
 • Asigurarea respectării legislaţiei specifice formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic şi responsabilul cu formarea continuă şi perfecţionarea.

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar   – 4 ore

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar – 4 ore

 • Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2012-2013 (sinteză)
 • Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2013-2014

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar – 7 ore

 • Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor cu formarea continuă

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă – 7 ore

c. Calendarul programului:


Ziua

Interval orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(8 h)

8 – 9

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Curs

 

 

Prof.

Bică Andra

 

Prof. Șandru Valeria

 

Prof. Ciobanu Dumitru

9 - 12

Aplicaţii

12 – 16

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III
(8 h)

8 – 9

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

IV
(4 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare:Completarea corectă a bazei de date a unităţii şcolare BDISJCCD

2. Resurse umane:

 • prof. Andra Bică – formator județean, director CCD
 • prof. Ciobanu Dumitru –  formator județean, prof. metodist CCD
 • prof. Şandru Valeria – formator județean, prof. metodist CCD.

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc sa-si imbunatateasca folosirea calculatorului in cadrul  activitatilor scolare si extrascolare
Justificarea ofertei: existenţa laboratoarelor de informatica din fiecare unitate scolara,  introducerea utilizarii calculatorului in cadrul activitatilor scolare duce îmbunătătirea  şi  chiar  restructurarea modului de predare-învăŃare-evaluare prin adaptarea  curriculumului fiecărei discipline la cerintele societătii informatizate, care necesită utilizarea, perfectionarea şi adaptarea continuă la concept.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: 

a. Competenţe vizate:

 • Identificarea  elementelor specifice sistemelor informatice
 • Prelucrarea informatiei în format digital
 • Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Utilizarea aplicatie Word

5 h

1 h

3 h

1h

2. Calculul tabelar Microsoft Excel

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Prezentari Microsoft Power Point

12  h

3h

8h

1h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

c. Calendarul programului:


Ziua

Interval orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(5 h)

8 – 9

1. Utilizarea aplicatie Word

Curs

 

 

Prof.

Bologa Cristina

 

Prof. Tanasie

Daniela

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

2. . Calculul tabelar Microsoft Excel

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III
(8 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Curs

9 - 12

Aplicaţii

IV
(4 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare 
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

§  activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, , dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste,referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unei

prezentari a unei activitati scolare in Power Point

 2. Resurse umane:

 • Prof.Bologa Cristiana , profesor
 • Prof. Tanasie Daniela, profesor

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor clasice şi moderne specifice învăţământului electronic, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.«

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării instrumentelor de e-learning în activităţile didactice;
 • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor instrumentelor de instruire electronică;
 • promovarea activităţilor de învăţare colaborativă prin utilizarea instrumentelor web colaborative;
 • cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice în vederea creării de lecţii şi cursuri disponibile online;
 • cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de proiectare a lecţiilor şi testelor electronice;
 • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi construi un portofoliu de lecţii şi teste electronice şi de le a utiliza în mod eficient în activităţile didactice.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Instruirea asistată de calculator

5

2

2

1

2. Multimedia în educaţie

5

2

2

1

3. Sisteme de management al învăţării

6

2

3

1

4. Utilizarea tehnologiilor web în procesul didactic

6

2

3

1

Evaluare finală

2

 

 

 

Total

24

8

10

6

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14

Instruirea asistată de calculator

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Ochia Florin

2

8-14

Multimedia în educaţie

curs

aplicaţii

evaluare

3

8-14

Sisteme de management al învăţării

curs

aplicaţii

evaluare

4

8-14

Utilizarea tehnologiilor web în procesul didactic

curs

aplicaţii

evaluare

5

10 - 12

Evaluare finală

 

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-        frecvenţă

-        activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

2. Resurse umane:

 • prof. Ochia Florin - formator județean

1.Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat:cadre didactice din învăţământul preşcolar

Justificarea ofertei: Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne ale învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.  Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic, receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţa de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.                   

Interdisciplinaritatea presupune o învăţare prin cooperare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, comportament de bază în învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare;
 • Formarea capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare-învăţare şi să înţeleagă necesitatea folosirii acestora.
 • Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor;  
 • Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc., cel mai repede);          
 • Formarea unui sistem de capacităţi;

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Prezentarea cursului Metodele interactive de grup (elemente generale)

2

2

 

 

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor instructiv-educative

10

3

6

1

Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative

8

4

3

1

Evaluare finală

4

-

-

4

Total

24

9

9

6

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orăr

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8.00-10.00

10,00-13,00

 

Prezentarea cursului

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice

curs

aplicaţii

 

Prof.Ancuţa Giorgiana

 

 

prof. Ohîi Maria

2

 9.00-12,00

12,00-18,00

18,00-19,00

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice;                         Activizarea şi interactivitatea preşcolarilor;

curs

aplicaţii

evaluare

3

10,00-12,00

12,00-14,00

14,00-15,00

 

Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative;

 

curs

aplicaţii

evaluare

 

4

10,00-12,00

Evaluare finală

evaluare

- Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-        frecvenţă

-        activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Portofoliu specific

2. Resurse umane                                                  

 • prof. Ancuţa Giorgiana- formator judetean
 • prof. Ohîi Maria – Inspector de specialitate ISJ Valcea