PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, EDIŢIA A V-A, 15-17 MAI 2015

            TEMA EDIŢIEIAtitudini responsabile în spiritul competenţei civice şi sociale

         Concursul este aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi este cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 2015 cu nr. de înregistrare 26362/10.02.2015 - Anexa B, la poziţia A10. DOMENIUL EDUCAȚIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE, nr. 16.

 

     ARGUMENT

       Societatea românească la început de secol XXI, se confruntă cu probleme de ordin civic, social, etico-profesional din ce în ce mai ample. În rândul copiilor/elevilor, apar probleme noi şi foarte variate:neglijenţă şcolară, absenteism, diminuarea interesului pentru studiu, violenţă, consum de stupefiante, neimplicare în viaţa şcolii uneori, a comunităţii etc, probleme cărora ne propunem să le determinăm necunoscutele pentru a crea atitudini responsabile, în încercarea de a stăvăli sau diminua flagelul.

       Educaţia civică în astfel de situaţii are un rol predominant în sensul că oferă soluţii pentru eradicarea sau cel puţin diminuarea unor astfel de acţiuni care necesită o informare corectă şi completă a costurilor şi beneficiilor acţiunilor umane, o gestiune minuţioasă a situaţiilor, capabilă să elimine riscuri prin corecţii esenţiale de conduită dezvoltând spiritul civic la scară naţională, o societate civilă de calitate pentru o cetăţenie democratică.

 SCOPUL CONCURSULUI:

  Scopul general al proiectuluiconstă în formarea atitudinilor responsabile în rândul copiilor/elevilor, valori bazate pe competenţă civică şi socială într-o cetăţenie democratică.

OBIECTIVE SPECIFICE:

      1.   Pentru Concursul Naţional de Educaţie civică“ VALOAREA UMANĂ – ESENŢA VIEŢII”, Ediţia a V-a s-au propus următoarele obiective:

1. Participarea la proiect a cel puţin 150 de elevi şi 60 cadre didactice, din cel puţin 28 de judeţe ale ţării;

      2.  Încurajarea acţiunilor fiecărui participant direct, în măsură să creeze valoare umană – competenţe civice şi sociale;

      3. Dezvoltarea competenţei cheie “A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢE” prin documentare, comunicare şi relaţionare a cel puţin90% dintre elevii participanţi;

      4.   Realizarea  unui schimb de experienţă pozitiv între cadrele didactice, atât ca parteneriat cât şi ca  repere pentru propria activitate;

      5.  Diseminarea rezultatelor proiectului în toate judeţele participante, într-o perioadă de 3 luni.

LOCUL DE DESFĂŢURARE:PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL RÂMNICUVÂLCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

DATA  DESFĂŞURĂRII:15-17 MAI 2015;

DATA CONCURSULUI: 16 MAI 2015

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 13 MAI 2015

GRUP ŢINTĂ:

     Concursul are ca grup ţintă copiii şi adolescenţii–  elevi implicaţi direct în activităţi extraşcolare din palate şi cluburi ale copiilor şi/sauunităţi şcolarecu vârste cuprinse între 6-18/19 ani.

ORGANIZATOR:

        PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA   

COMITETUL DE ORGANIZARE:

  • prof. Flavius –Cătălin Sîiulescu – director;                                                    
  • prof. Silvia Turbureanu – iniţiator şi coordonator proiect;
  • cadre didactice, didactice auxiliare, nedidactice ale Palatului Copiilor Municipiul Râmnicu Vâlcea.           

MOD DE ORGANIZARE:

        Prezentul concurs se adresează elevilor din clasele pregătitoare - XII de la nivel naţional, care frecventează cercurile palatelor/cluburilor copiilor şi unităţilor şcolare, care pot participa direct sau indirect, având pentru fiecare tip de participare câte o secţiune, raportată la fiecare nivel de învăţământ:

           a.Participare directă– Atelier de creaţie

                 Secţiunea 1Artă vizualăcu tema:Imaginează-ţi bunătatea şi crează-i chipul”- secţiune destinată elevilor din ciclul primar.Se pot utiliza tehnici de realizare la alegere.

           Secţiunea 2 -Concurs de eseuri cu tema: “Surprinde negativul şi schimbă-i sensul! - secţiune rezervatăelevilor din învăţământul gimnazial. Eseul se va realiza după prezentarea audio-video a unor acţiuni negative din viaţa comunităţii, urmând ca echipajele să surprindă elementele negative ale acestora, iar prin creaţia lor să le schimbe în acţiuni pozitive, demne de urmat.

           Secţiunea 3: Proiect civic, în format letric cu tema: “Negativul cu semn schimbat merită aplicat!”-secţiune destinată elevilor din învăţământul liceal. Proiectul se va realiza tot pe baza elementelor negative surprinse în materialul audio-video prezentat, iar creaţia concurenţilor constă în proiectarea demersurilor necesare pentru schibarea sensului acţiunilor umane, de la negativ la pozitiv, creând premisa sustenabilităţii lor.

           b. Participare indirectă

           Secţiunea 1Artă vizualăcu tema: „Fapta bună învinge răutatea altora!”-secţiune destinată elevilor din ciclul primar.Se admite o singură lucrare pe echipaj, utilizând tehnici de realizare la alegere.

          Secţiunea 2 -Concurs de eseuri cu tema: “Costuri şi beneficii ale acţiunilor umane- secţiune rezervatăelevilor din învăţământul gimnazial.Fiecare echipaj va participa cu o singură lucrare.

           Secţiunea 3: Proiect civic, în prezentare PPT cu tema: “Construieşte-ţi demnitatea şi implică-te!”-secţiune destinată elevilor din învăţământul liceal, care pot participa cu un singur proiect/echipaj.

·   NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE LA CONCURS!

CONDIŢII  DE PARTICIPARE:

    La prezentul concurs pot participa elevii din clasele pregătitoare– XII, repectiv 6-19 ani, de la palate/cluburi ale copiilor, unităţi scoalare preuniversitare, pe segmentul destinat vârstei şi secţiunii dorite.

  Redactarea eseurilorse va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) cu caractere româneşti. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat. La două rânduri de titlu se va scrie autorul, plus coordonatorul şi instituţia (Times New Roman 12).

    O lucrare va avea 2 – max.3 autori şi un singur îndrumător;

    Eseul va conţine min.1 şi max. 2 pagini;

    Prezentarea PPT va avea min. 10 şi max. 15 slide-uri;

    Se vor acorda premiile I, II, III, 2 menţiuni şi un premiu special pe fiecare secţiune, nivel de învăţământ (primar, gimnazial, liceal), diplome de participare tuturor elevilor şi îndrumătorilor acestora care nu au câştigat premii,conform Ordinului MECTS nr. 3035/10.01.2012;

    În sprijinul derulării corecte a concursului naţional, organizatorul punela dispoziţia participanţilor: flipchart, videoproiector, calculator, tablă, marker, iar materialele cu care se va lucra în cadrul atelierului de cretaţie se vor aduce de către fiecare participant.

    Pentru prezentarea lucrării în cadrul acestuia se acordă un timp maxim de 7 minute/echipaj

    Lucrările elevilor pentru participarea indirectă, plicul autoadresat pentru trimiterea diplomelor şi fişa de înscrierese vor trimiteprin poştăpână la data de 09.05.2015(termen limită pentru  admiterea în concurs), pe adresa: Palatului Copiilor Rm. Vâlcea, Scuarul Mircea cel Bătrân nr. 3, Localitatea Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea.Pentru participarea directă se va trimite fişa de înscriere pe adresa de e-mail: “Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

        Lucrările primite sau realizate în concurs nu se returnează!

       Participanţii indirecţi vor avea prezentate lucrările în faţa comisiei de jurizare de către un singur cadru didactic al Palatului pentru asigurarea egalităţii de şanse şi tratament!

     Lucrările de la artă vizuală vor fi expuse în expoziţia instituţiei. Toate lucrările premiate vor fi păstrate în arhiva Palatului, conform condiţiilor de arhivare.

     Observaţie: Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor revine în exclusivitate autorilor! Nu se acceptă plagiatul!

    JURIZAREA va fi asigurată  de o comisie de specialitate, care va stabili rezultatele finale având în vedere: calitatea lucrărilor,conţinutul ştiinţific,originalitatea lucrării, corectitudinea tehnicilor utilizate, gradul de dificultate, încadrarea în tema aleasă.

     Cazarea şi masa se asigură de organizatori, iar transportul cade  în sarcina fiecărui participant direct.

PERSOANA DE CONTACT PENTRU RELAŢII SUPLIMENTARE:                                                          

  • prof. Silvia Turbureanu – tel. 0724521930; 0350409281, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                        VĂ AŞTEPTĂM ŞI VĂ URĂM SUCCES!

 

FISA DE INSCRIERE SI ACORDUL DE PARTENERIAT - AICI