OFERTA 2017-2018

1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Publicul  ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Justificarea ofertei:

 • Actualizarea legislaţiei europene şi naţionale cu privire la formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniveristar
 • Analiza etapelor privind evoluţia în cariera didactică, a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a profilului de competenţe profesionale

Durata: 12 ore

Curriculum-ul programului:

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului carierei didactice;
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
 • Formarea abilităţilor de autoreflexie profesională;
 • Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;
 • Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al tinerilor debutanţi

b. Planificarea modulelor tematice:

Nr. crt.

Module tematice

Nr. ore

1.

Consilierea si managementul carierei didactice (5 ore)

5

2.

Cariera didactică – vocație sau întâmplare? (5 ore)

5

3.

Evaluare (2 ore)

2

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Consilierea si managementul carierei didactice

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 9

2. Cariera didactică – vocație sau întâmplare?

Curs

9 – 13

Aplicaţii

III (2 h)

9 – 11

Evaluare

Evaluare

d. Modalități de evaluare:

- aplicații specifice și chestionare

- portofoliu de evaluare

  2. Resurse umane

- prof. metodist Șandru Valeria – Casa Corpului Didactic Vâlcea

- insp. Apostol Doinița – ISJ

1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Publicul  ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Justificarea ofertei:

Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie să participe la cursurile de pregătire profesionala continuă și să acumuleze cel puțin 90 de CPT la interval de 5 ani. Ele se pot înscrie la programele de pregătire puse la dispoziție de către furnizorii de formare, în urma cărora acumuleazaă creditele necesare, acumula credite transferabile prin obţinerea unui nou grad în urma unui examen sau doctorat.  Cu ajutorul aplicației CONCRET vor putea accesa Banca națională de date și, astfel, un cadru didactic va putea căuta cu uşurinţă un program de formare care să corespundă cu obiectivele proprii de dezvoltare a carierei, va putea să-şi calculeze creditele profesionale obţinute, săşi verifice datele profesionale sau să-şi introducă o nevoie de formare.

Durata: 16 ore

Curriculum-ul programului:

Principalul obiectiv al aplicaţiei CONCRET este îmbunătățirea managementului și a calității programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar și  fundamentarea politicilor și strategiilor educaționale în domeniu.

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

- Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea aplicației CONCRET

- Gestionarea bazei de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

- Dezvoltarea competențelor de management al programelor de formare continua

- Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în actualul context.

b. Planificarea modulelor tematice:

Nr.crt.

Module tematice

Nr. ore

 1.  

Prezentarea aplicației CONCRET

1

 1.  

Utilizarea aplicaţiei CONCRET

4

 1.  

Scenarii de utilizare

4

 1.  

Exerciţii practice

4

 1.  

Consultare Rapoarte ȘI STATISTICI

2

 1.  

Evaluare

1

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Prezentarea aplicației CONCRET

2. Utilizarea aplicaţiei CONCRET

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 12

3. Scenarii de utilizare

4. Exerciţii practice

Curs

12 – 13

Aplicaţii

III (4 h)

8 – 11

4. Exerciţii practice

5. Consultare Rapoarte ȘI STATISTICI

Aplicaţii

11 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

evaluare online ale aplicației CONCRET

Evaluare

 

d. Modalități de evaluare:

- Exerciţii practice ale aplicației CONCRET

- evaluare online ale aplicației CONCRET

2. Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD

- prof. Ciobanu Dumitru, profesor metodist CCD

- informatician Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin, CCD Vâlcea

- informatician Nedica Monica, ISJ Vâlcea

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Justificare (necesitate, utilitate): abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata (nr. total de ore de formare): 16 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Competențe de planificare și proiectare a demersului didactic;

Competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare;

Competențe de comunicare și relaționare cu elevii;

Competențe de evaluare.

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectare

2

2.

Strategii (desfășurare de proces)

12

3.

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Proiectare

 

2. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

9 - 10

Aplicaţii

10 – 12

Curs

12 - 15

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

2. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

10 – 13

Aplicaţii

13 – 15

III (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

Modalități de evaluare: proiecte, portofolii.

2. Resurse umane

Prof. Ionescu Lavinia, formator județean,

Prof. Pîrvulescu Mihaela Marcela, formator județean

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Acest program  ofera cadrelor didactice abilitățile necesare să ii pregătească pe elevi ( prescolari si scolari) pentru succesul în viață. Participanții vor învăța cum elevii își vor dezvolta noi competențe și abilități  prin întalnirile de clasă sau alte procedee specifice disciplinării pozitive. Această abordare poate oferi o strategie de intervenție primară în clasă pentru crearea unui atmosfere de învățare bazată pe respectul reciproc și promovarea drepturilor omului, precum și de gestionare a conflictelor între elevi.

Durata programului:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Dezvoltarea capacităţii de construire a unei relații pozitive între cadru didactic și elev bazat pe încredere și empatie;

- Dezvoltarea capacității de identificare a credințelor din spatele comportamentelor inadecvate mediului școlar;

- Proiectarea unor tehnici de dezvoltare a unui mediu de învățare pozitiv prin crearea unor standarde de predare și ascultare eficiente.

b. Planificarea modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Pedeapsa vs. Recompensă în disciplinare

4 h

1 h

3 h

 

2.Diagrama abaterilor disciplinare în clasă

4 h

1 h

3 h

 

3.Crearea unei atmosfere pozitive de învățare – încurajare vs.laudă

4 h

1 h

3 h

 

4.Practici ale disciplinării pozitive pentru managementul clasei

4 h

1 h

3 h

 

5. Atitudini și aptitudini ale profesorului pentru dezvoltarea responsabilității sociale

6 h

2 h

4 h

 

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

16 h

2 h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

FormatorI

1.     

(8 ore)

8.00-9.00

 1. Pedeapsa vs. Recompensă în disciplină

Curs

Prof. Predisor Daniela

Prof. Mosor Ana- Maria

 

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Diagrama abaterilor disciplinare în clasă

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

2.     

(8 ore)

8.00-9.00

3. Crearea unei atmosfere pozitive de învățare – încurajare vs. laudă

4. Practici ale disciplinării pozitive pentru managementul clasei

Curs

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

3.     

(8 ore)

8.00-10.00

5. . Atitudini și aptitudini ale profesorului pentru dezvoltarea responsabilității sociale

Curs

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-Prezentarea unui scenariu privind realizarea unei întalniri de clasă. Prezentarea unui studiu de caz care să cuprinda rezolvarea unui conflict din clasă prin focusarea pe soluții.

 

2. Resurse umane:

 Prof. Predisor Daniela, CJRAE

Prof. Mosor Ana - Maria, CJRAE

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal de conducere , îndrumare şi control

Justificarea ofertei:

Scopul: Abilitarea cadrelor didactice pentru pentru a acţiona responsabil şi profesionist într-un mediu

descentralizat prin integrarea tehnologiei de informare și comunicare în managementul educațional

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • identificarea  variabilelor comunicării  și  a barierelor care  împiedică transmiterea/ receptarea/ înțelegerea corectă a unui mesaj;
 • cunoaşterea principalelor reguli pentru integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică;
 • reconstruirea culturii organizaţionale a mediului şcolar prin eficientizarea procesului de comunicare.

 

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Clarificarea conceptelor managementului educaţional

 

1

1

 

2. Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

 

1

2

 

Evaluare intermediară

 

 

 

1

3. Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

 

2

4

 

4. Aplicarea TIC în Management Educțional

 

2

8

 

Evaluare finala

 

 

 

2

Total

24

6

15

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8 - 13

 1. Clarificarea conceptelor managementului educaţional
 2. Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

Teorie + aplicații

Prof. Din Maria Andreea

 

 

 

 

Prof. Burlan Adrian Eugen

II

8 - 13

1. Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

Teorie + aplicații

III

 1. - 13
 1. Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale
 2. Evaluare intermediară

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 15

1. Aplicarea TIC în Management Educțional

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

d. Modalități de evaluare a cursanților (portofliul de evaluare)

Strategii: lucru  în  echipă,  dialog-dezbatere,  prezentări  de  documente  şi  reglementări  din  domeniu, aplicaţii, ateliere de lucru, elaborare de materiale

Modalităţi de evaluare: chestionare, produse finale, portofoliu

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul activităţilor de curs

2. Resurse umane:

Prof. Burlan Adrian Eugen, Școala Gimnazială Anton Pann Rm.Vâlcea

Prof. Din Maria Andreea, Școala Gimnazială Anton Pann Rm.Vâlcea