OFERTA 2017-2018

1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

a. Competenţe vizate:

- realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru,

- elaborarea fişelor de încadrare,

- elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Planificarea modulelor:

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru - 4 ore;

2. Încadrarea cu personal didactic - 4 ore;

3. Elaborarea deciziilor - 4 ore;

4. Mapa directorului - 5 ore;

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor - 5 ore;

6. Evaluare - 2 ore.

c. Calendarul programului:

Ziua

Orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2. Încadrarea cu personal didactic

Curs

 

 

 

Prof. Jipescu Ana

 

 

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

 

 

 

Prof. Statie Silviu

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Elaborarea deciziilor

4. Mapa directorului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa

si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

2. Resurse umane:

-   Prof. Jipescu Ana, ISJ

-   Prof. Dumbrăvescu Dumitru, ISJ

-   Prof. Statie Silviu, ISJ

1. Criterii curriculare

Publicul -țintă : profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii”

Justificarea ofertei:

Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

2. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

3. Evaluarea. Itemi de evaluare. Test docimologic

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

5.Managementul clasei de elevi

6. Managementul carierei didactice

a. Competențe vizate:

 - utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

- aplicarea corectă și personalizata a cunoștințelor de didactică și de metodică a disciplinei;

- valorificarea corectă a continuturilor științifice ale disciplinei ;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Inspector specialitate

 

 

 

 

Profesori metodisti

curs

1

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Activităţi

practice

4

Proiectarea scenariului didactic

II

curs

1

Evaluarea

curs

1

Comunicarea didactică-mijloc al interacţiunii educaţionale

Activităţi

practice

4

Modalități de construire a probelor de evaluare

Soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare

III

Curs

2

Managementul clasei

Activităţi practice

4

Rolurile profesorului

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

 

 

 

 

 

Prof.Diaconescu Cristina

curs

1

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Activităţi

practice

4

Proiectarea scenariului didactic

II

curs

1

Evaluarea

curs

1

Comunicarea didactică-mijloc al interacţiunii educaţionale

Activităţi

practice

4

Modalități de construire a probelor de evaluare

Soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare

III

Curs

2

Managementul clasei

Activităţi practice

4

Rolurile profesorului

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

 

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

2. Resurse umane

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

1. Criterii curriculare

Publicul -țintă : profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

Justificarea ofertei:

Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

2. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

3. Evaluarea. Itemi de evaluare. Test docimologic

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

5. Managementul clasei de elevi

6. Managementul carierei didactice

a. Competențe vizate:

 - utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

- aplicarea corectă și personalizata a cunoștințelor de didactică și de metodică a disciplinei;

- valorificarea corectă a continuturilor științifice ale disciplinei ;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

 

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

2. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1

3

-

3. Evaluarea. Itemi de evaluare. Test docimologic

4

1

3

-

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

4

1

3

-

5. Managementul clasei de elevi

4

1

3

-

6. Managementul carierei didactice

2

1

1

-

Evaluare finală

2

 

 

 

Total

24

6

16

2

 

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Inspector de specialitate

 

 

 

Profesori metodiști

 

Diaconescu Cristina

curs

1

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

Activităţi

practice

4

Proiectarea scenariului didactic

II

curs

1

Evaluarea

curs

1

Comunicarea didactică-mijloc al interacţiunii educaţionale

Activităţi

practice

4

Modalități de construire a probelor de evaluare

Soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare

III

Curs

2

Managementul clasei

Activităţi practice

4

Rolurile profesorului

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

 

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

2. Resurse umane

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

1.Criterii curriculare

 Publicul ţintă vizat: cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe

Justificarea ofertei: Competenţele necesare coordonatorilor de proiecte şi programe, responsabililor comisiilor metodice se referă la competenţe de planificare şi proiectare, organizatorice, curriculare, de gestionare/mediere a unor situaţii conflictuale şi de criză, de motivare şi evaluare. Cursul îşi propune formarea competenţelor manageriale necesare responsabililor comisiilor şi colectivelor metodice, coordonatorilor de proiecte şi programe educative.

Durata: 24 ore

 Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Competenţe manageriale necesare coordonatorilor de proiecte şi programe:

De a elabora documentele necesare portofoliului coordonatorului de programe şi proiecte educative,

De a utiliza strategii de planificare, organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a activităţii educative, din perspectiva managementului prin obiective;

De a aplica instrumente specifice activităţii de planificare, proiectare, monitorizare şi evaluare.

 

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

I. Managementul prin obiective din perspectiva educatiei nonformale

2

1

1

II. Cadrul legal de organizare şi funcţionare a activităţii educative

1

1

-

III. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice –analiză de nevoi, proiectare, planificare, operaţionalizare.

2

1

1

IV. Stiluri de conducere, roluri şi competenţe.

1

1

0

V. Instrumente pentru proiectarea şi planificarea activităţilor – plan managerial, plan operaţional, parteneriate.

5

2

3

VI. Portofoliul coordonatorului de programe şi proiecte educative

5

2

3

VII. Domenii de activitate ale coordonatorului de programe şi proiecte educative. Parteneriate.

4

2

2

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

10

10

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-14

 Managementul prin obiective din perspectiva educatiei nonformale

curs

aplicaţii

Prof. Trăistaru Gabriela

 

Cadrul legal de organizare şi funcţionare a activităţii educative

curs

aplicaţii

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice –analiză de nevoi, proiectare, planificare, operaţionalizare.

curs

aplicaţii

2

9 - 15

Stiluri de conducere, roluri şi competenţe.

curs

aplicaţii

Instrumente pentru proiectarea şi planificarea activităţilor – plan managerial, plan operaţional, parteneriate.

curs

aplicaţii

3

9-15

Portofoliul coordonatorului de programe şi proiecte educative

curs

aplicaţii

Lăcărmioara Împăratu

 

4

9 - 13

Domenii de activitate ale coordonatorului de programe şi proiecte educative. Parteneriate

curs

aplicaţii

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

  1. Resurse umane

Formatori:

Prof. Trăistaru Gabriela, ISJ

Prof. Împăratu Lăcrămioara, ISJ

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: Familiarizarea cadrelor didactice cu cerințele pe care le presupune gestionare proiectelor, cu constrângerile pe care acestea le presupune și cu utilitatea lor pentru dezvoltarea unei organizații școlare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- cunoaşterea şi aplicarea funcţiilor manageriale : proiectarea, organizarea, coordonarea, controlul, monitorizarea, conducerea operaţională şi evaluarea activităţilor din unitatea şcolară,  proiectarea  dezvoltării instituţionale;

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor materiale şi financiare;

- cunoaşterea modalităţii de elaborare şi implementare a proiectelor.

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Noţiuni introductive

2 h

1 h

1 h

-

2. Tipologia proiectelor educaţionale

3 h

1 h

2 h

-

3. Etape şi principii în realizarea proiectelor

4 h

1 h

2 h

1 h

4. Elaborarea proiectului

4 h

2 h

2 h

-

5. Metode şi tehnici de lucru specifice

4 h

2 h

2 h

-

6. Exemple de bune practici

5 h

2 h

2 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

9 h

11 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (6 h)

8 – 9

1. Noţiuni introductive

 

2. Tipologia proiectelor educaţionale

Curs

 

Prof. Croitoru Elena Roxana

 

 

Prof. Bică Andra

 

 

 

Prof. Şandru Valeria

 

 

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Etape şi principii în realizarea proiectelor

 

4. Elaborarea proiectului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV(8 h)

8 – 10

5. Metode şi tehnici de lucru specifice

 

6. Exemple de bune practici

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

  1. Resurse umane:

 

Prof. Bică Andra, ISJ Vâlcea

Prof. Croitoru Elena Roxana, ISJ Vâlcea

Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD