Noutati an scolar 2022-2023

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Familiarizarea şi utilizarea în munca de zi cu zi a unor modele de intervenţie care să asigure egalitatea de şanse şi tratament la nivel social, structural şi organizaţional;

2. Să identifice şi elimine barierele care intervin în asigurarea egalităţii de şanse şi tratament;

3. Să cunoască şi utilizeze câteva metode şi modele de promovare a beneficiilor egalităţii de şanse;

4. Să cunoască metodele de promovare eficientă a şanselor egale pentru toţi, în echipa de lucru şi la nivel organizaţional.

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Legislaţie specifică, documente internaţionale

2

1

1

-

2.Nediscriminarea

4

1

3

-

3.Dezvoltarea durabilă

6

2

3

1

4.Asigurarea calităţii în educaţia preuniversitară

6

2

3

1

5.Ghid de bune practici

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1.

8 - 16

1.Legislaţie specifică, documente internaţionale

2. Nediscriminarea

curs aplicatii

 

Prof. Şandru Valeria

 

 

Prof. Georgescu Maria

2

8 - 16

3.Dezvoltarea durabilă

curs

aplicatii

evaluare

3

8 - 16

4.Asigurarea calităţii în educaţia preuniversitară

5.Ghid de bune practice

6. Evaluare finală

curs

aplicaţii

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă,investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

  • Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, formator judeţean
  • Prof. Georgescu Alina, coordonator CJAP, formator județean