Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Tipul programului: Formare de scurtă durată.

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preşcolar şi primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Curriculum-ul programului:

Scopul:

Îmbunǎtǎţirea competenţelor de comunicare ale profesorilor din învǎţǎmântul primar şi preşcolar, în vederea facilitǎrii utilizǎrii metodelor interactive şi creşterea calitǎţii procesului educativ.

Obiective:

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare a cadrelor didactice din învǎţǎmântul primar şi preşcolar;

Maximizarea efectelor de învǎţare pentru elev.

a. Planificarea pe stagii / module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1. Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1. Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

8

 

5

 

2

 

1

 

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică

și evaluare

2.1. Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2. Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

2.3.1. Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2. Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3. Factori perturbatori/Erori de evaluare

14

 

 

5

 

 

6

 

 

2

 

 

 

3.Evaluare

2

-

-

2

Total

24

11

8

5

b. Competențe vizate:

  • Interpretarea diferitelor mesaje de comunicare generate în spaţiul de interacţiune al clasei de elevi;
  • Abilitǎţi de interpretare a diferitelor mesaje de comunicare generate în spaţiul de interacţiune al clasei de elevi;
  • Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor cheie în comunicare;
  • Abilitǎţi de gestionare a emoţiilor în spaţiul clasei;
  • Abilitǎţi de rezolvare şi negociere a  a conflictelor;
  • Abilitǎţi de ascultare activǎ în scopul relaţionǎrii corecte şi eficiente;
  • Abilitǎţi de utilizare a tehnicilor de încurajare a elevului;
  • Abilitǎţi de a diagnostica obiectiv şi precis caracteristicile unui grup.

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul primar şi preşcolar în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

 

I

(8 h)

8:00 – 13:30

1.Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1.Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1.Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

Teorie

 

 

 

Prof. Onogea Ioan -   

Prof. Pârvulescu

Mihaela Marcela -

Prof. Stancă Alina

 

14:00 – 15:30

Aplicaţii

16:00-17:00

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 11

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică și evaluare

2.1.Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2.Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

Curs

11:30 – 15:30

Aplicaţii

16:00– 17:00

Evaluare

   III

(6h)

8:00-10:30

2.3.1.Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2.Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3.Factori perturbatori/Erori de evaluare

Curs

11:00 – 13:30

Aplicaţii

14:00– 15:00

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală: Realizarea temelor propuse:

(A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi            videoproiector)

Tema1

         Analizaţi o situaţie  de negociere (unde

aţi fost participant sau observator) prin prisma

greşelilor frecvente în negociere; dacă ar fi acum să reluaţi respective situaţie de comunicare ce aţi face diferit?

Tema2

          Dacă un cadru didactic încearcă să  facă

pe un elev să nu mai întârzie la şcoală şi pentru asta îi propune drept stimulent ideea de a nu mai realize tema pentru acasă este o opţiune corectă? Argumentaţi răspunsul!

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

 

2. Resurse umane

Prof. Onogea Ioan -   formator judeţean, inspector de specialitate

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela -  formator judeţean, profesor metodist/mentor

Prof. Stancă Alina Carmen – formator judeţean