Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare curriculară

Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar.

Justificarea ofertei: Țintă strategică a programelor de formare continuă pentru anul școlar 2016/ 2017 a Direcției Generale de Învățământ Preuniversitar, Direcția Formare continuă.

Durata: 16 ore

Curriculum-ul programului:

  1. Competenţe vizate:

analizarea standardelor şi a criteriilor de acordare a notelor, în relaţie cu elementele componente ale programei şcolare,

analizarea scopului evaluării în stabilirea tipologiei instrumentelor de evaluare şi a testelor scrise.

Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și de particularitățile individuale și de grup.

Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

  1. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Componentele Curriculumului Naţional

2 h

1 h

1 h

-

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

2 h

1 h

1 h

-

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

3 h

1 h

2 h

-

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

4 h

1 h

2 h

1h

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

3 h

1 h

2 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

16 h

5 h

8 h

3 h

 

 

  1. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 9

1. Componentele Curriculum-ului Naţional

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

Curs

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

Curs

9 – 14

 

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

 

Aplicații

III (8 h)

8 – 9

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

elaborarea unui proiect didactic prin care să fie pusă în evidenţă relaţia dintre curriculum şi evaluare,

elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evaluare.

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

• analiza diferitelor tipuri de standarde şi a utilizării acestora în practică;

• realizarea unor exerciţii practice de optimizare a evaluării curente, prin utilizarea criteriilor de notare raportate la obiective/ competenţe.

• Se va realiza o activitate pe grupe, pentru elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională de evaluare.

• Se va desfăşura o activitate individuală, pentru analiza corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem; activitatea se încheie printr-o discuţie, în cadrul căreia ideea centrală va fi unitatea existentă între sarcina de lucru şi răspunsul aşteptat, prin terminologia utilizată.

• Se va realiza un joc de rol cu tema Comunicarea dintre profesorul evaluator şi elev, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării, prin interpretarea rezultatului obţinut de elev la un moment dat, corelând nota cu criteriile care au stat la baza notării, şi, după caz, menţionarea unor căi de optimizare a rezultatelor.

elaborarea unui pro-iect didactic prin care să fie pusă în evidenţă rela-ţia dintre curriculum şi evaluare,

elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evalu-are.

 

2.    Resurse umane:

inspectori şcolar ide specialitate (formatoi judeţeni)

profesori metodiști CCD (formatori judeţeni)