Noutăți an școlar 2023-2024
 

1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR

– 20 credite;

·         Public-țintă vizat

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

·         Justificare (necesitate, utilitate)

La nivelul clasei de elevi este cert că nu putem să nu concepem existenţa unui sistem relaţional, în cadrul căruia există multiple interacţiuni extrem de diverse, între care un loc important e ocupat de interacţiunile de tip comunicaţional. Procesul de învăţământ, aşa cum am văzut şi cu alte ocazii, nu poate fi rupt de procesul de comunicare. Reuşita şcolară, de care se face atât caz în prezent – şi pe bună dreptate, fiind finalitatea instruirii şcolare – depinde esenţialmente de modul cum se face comunicarea la clasă, de la profesor la elev, de la elev la profesor, de la elev la elev şi chiar de la profesor la profesor, dacă avem de a face, de pildă, cu o activitate de interasistenţă la orele de curs, sau de colaborare între clase în vederea realizării unei activităţi de interes comun

·         Durata (număr total de ore de formare)

80 ore

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop: Programul are ca scop formarea şi dezvoltarea de competenţe generale şi specifice ale cadrelor care să favorizeze comunicarea asertivă şi să încurajeze învăţarea prin colaborare, în mod conştient, a elevilor.

Obiective:

· Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul comunicării în mediul școlar

· Formarea capacităţii de adaptare la situaţii diferite prin demonstrarea capacităţii de lucru sistematic şi în echipă, respectând totodată opiniile celor implicați

· Dezvoltarea abilităților și competențelor care ajută la intelegerea si depasirea crizelor si conflictelor in cadrul organizatiilor

 Competenţe vizate:

-          Capacitatea transmiterii informaţiei ştiinţifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în sens prioritar formative;

-          Crearea unui mediu propice comunicării libere, constructive, cu respectarea diferenţelor interindividuale

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:    

Modulul 1. Procesul de comunicare – 26 ore

Modulul 2. Comunicarea și managementul clasei de elevi – 26 ore

Modulul 3. Managementul conflictului – 28 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Profesori din învățământul universitar și preuniversitar

·         Coordonatorul programului

Prof. Gabriela Anca PANAIT

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

420 lei

 

Furnizor: Asociația DOMINOU