Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională

Public ţintă: directori de şcoli, cadre de decizie

Justificarea ofertei: procesul de descentralizare specific reformei actualestimularea actului decizional de la nivelul şcolilor în contextul descentralizării actuale şi aşezarea lui pe fundamente diagnostice şi prognostice  cât mai realiste

Durata cursului: 32 ore

Planificarea pe stagii de formare/module tematice:

 1. Managementul schimbării-2 ore
 2. Relaţia Şcoală-Comunitate:Şcoala –centrul comunităţii;Implicarea comunităţii în elaborarea PDI-ului şi stabilirea CDS-ului; Colaborarea cu instituţiile şi ONG-urile; Negocierea şi decizia la nivelul comunităţii.-4 ore
 3. Diagnoza şi analiza de nevoi:Continuitate şi schimbare; ce şi de ce schimbăm?;Metode de diagnoză şi de analiză a nevoilor educaţionale; Diagnoza mediului intern şi extern al unităţii şcolare.-4 ore
 4. Elaborarea strategiei şi a proiectului de dezvoltare instituţională:Prezentarea şcolii;Viziunea şi misiunea şcolii; Scopurile/ţintele strategice; Abordările strategice;Termene şi responsabilităţi; Calitatea strategiei şi a proiectului de dezvoltare instituţională; Evaluare .10 ore
 5. Procesul de planificare-planurile operaţionale anuale de dezvoltare:Stabilirea priorităţilor şi a obiectivelor; Elaborarea planului de acţiune-6 ore
 6. Evaluare-6 ore

Curriculum-ul programului:

Scopul: stimularea actului decizional de la nivelul şcolilor în contextul descentralizării actuale şi aşezarea lui pe fundamente diagnostice şi prognostice  cât mai realiste;

Obiective: La finalul cursului cadrele didactice cu responsabilităţi de conducere vor fi capabile :

Să accepte şi să promoveze principiile managementului schimbării;

 • Să-şi contureze cadrului teoretic care să le permită fundamentarea deciziei manageriale pe baze realiste şi strategice;
 • Să poată elabora strategii , proiecte de dezvoltare instituţională şi planuri operaţionale;
 • Să cunoască şi să aplice politici şi strategii participative pentru  elaborarea PDI-ului şi CDŞ-ului şi de încurajare a participării comunităţii la actul decizional;
 • Să relizeze parteneriate educaţionale cu diverşi factori şi instituţii

Activităţi:

 • Formarea pe module tematice;
 • Ateliere de lucru;
 • Evaluare curentă la finalul fiecărei zi de curs;
 • Evaluare finală;

Rezultate: formarea a 50 de directori pe problematica managementului schimbării , a proiectării şi planificării dezvoltării, a elaborării strategiilor şi a planurilor de dezvoltare instituţională,;îmbunătăţire actului decizional de la nivelul şcolilor; instrumentarea directorilor în vederea proiectării şi planificării actului decizional

Calendarul programului:perioada vacanţelor

Modalităţi de evaluare:proiecte de dezvoltare instituţională şi planuri operaţionale;chestionare;focus-grup

2. Formator:

 • Prof. Ochescu Maria, formator naţional, inspector şcolar de specialitate
 • Prof. Dobrete Adina Florentina, formator județean, inspector scolar general adjunct