1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: responsabilii comisiilor de dezvoltare profesională și evoluție în carieră din județul Vâlcea, membrii comisiilor de  formare continuă și perfecționare în unitățile școlare (cu decizie) din județul Vâlcea

Justificare: Responsabilul comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Nicolae Pleșoianu Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- să asigurare promovarea ”Ofertei de formare continuă” a Casei Corpului Didactic şi a altor furnizori de formare profesională,

- să asigurare respectarea legislației specifice formării continue și perfecționării personalului didactic din învăţământul preuniversitar

-să respecte principiile de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic şi responsabilul cu formarea continuă şi perfecționarea.

- să țină evidenţa ciclului de formare în care se găseşte fiecare cadru didactic (perioade de 5 ani calculate de la data acordării definitivării în învăţământ);

 

Nr.

crt.

Modul

Nr.

 ore

1.

Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar  

4

2.

Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

  • Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2018-2019 (sinteză)
  • Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2019-2020

4

3.

Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

  • Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor comisiilor de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

7

4.

Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

7

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Întocmirea dosarului de comisie RFC

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE Întocmirea dosarului comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Ciobanu Dumitru, electromecanica, gr. I, certificat ANPC formator

- prof. Șandru Valeria – profesor metodist CCD, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian, filosofie, doctorat, certificat ANPC formator

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Adina Cristina