1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificare:

Programul susține dezvoltarea unor competenţe profesionale în relaţiile cu publicul, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi anticipative, profesionalizarea carierei didactice auxiliare .

Scop: Dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă pentru prevenirea discriminării și exluziunii educaționale / sociale a copiilor / tinerilor aflați în situație de risc.

    Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

 Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CCD Valcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Descrierea direcţiilor şi tendinţelor reprezentative de evoluţie a educației incluzive

-     Caracterizarea şi definirea tipologiei cerințelor educative speciale

-     Elaborarea unui plan de intervenție persnalizat implementabil în context incluziv de învățare  

-     Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare 

-     Utilizarea metodelor specifice educației incluzive pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare 

-    Valorificarea influențelor educației incluzive în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor

​​​​​​​

Nr.

crt.

Modul

Nr ore

1.

Evolutia conceptiilor in ascensiunea educatiei inclusive

4 ore

2.

Integrarea elevilor cu  CES in invatamantul de masa

8 ore

3.

Incluziunea scolara a copiilor cu nevoi speciale-  provocare pentru sistemul scolar traditional

4 ore

4.

Intervenţia elevilor cu C.E.S. în învăţământul de masă

 

6 ore

5.

Evaluare finala

2 ore

Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I (8h)

  1. - 16
  1. Evolutia conceptiilor in ascensiunea educatiei inclusive

- Istoricul dezvoltării

- Teorii ale educației inclusive

2. Integrarea elevilor cu  CES in invatamantul de masa

 - Tulburări ale limbajului citit-scris

- Dificultățile de învățare

Teorie + aplicații

II

(8h)

8 - 16

2. Integrarea elevilor cu  CES in invatamantul de masa

- ADHD

- Autismul

3. Incluziunea scolara a copiilor cu nevoi speciale-  provocare pentru sistemul scolar traditional

- Planul de interventie individualizat

- Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES

Teorie + aplicații

III

(6h)

8 - 14

4. Intervenţia elevilor cu C.E.S. în învăţământul de masă

- Mecanismele de colaborare intersectorială

- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă

Teorie + aplicații + evaluare

IV (2h)

9-11

Evaluare finala

Evaluare

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

  • Activitatea la seminar – (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Elaborarea unui plan de intervenție personalizat implementabil în context incluziv de învățare  

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Şandru Valeria, metodist, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof.dr. Dicu Sevastia Lizuca, pedagogie, doctorat, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Pleșea Cristina