1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul profesional și tehnic, având gradul didactic I, din județul Vâlcea

Justificare: Stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psiho­pedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profe­sională, de consiliere etc.), în condiţii optime, cores­punzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

1. Realizarea unor inspecții curente si speciale cu un grad ridicat de profesionalism

2. Folosirea limbajului specific disciplinei

3. Întocmirea unor rapoarte scrise corecte, realiste in concordanta cu nevoile actuale;

4. Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Profesorul metodist și inspecția școlară

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații

Rapoarte scrise pentru definitivat, gradul I şi II

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Profesorul metodist și inspecția școlară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații

Rapoarte scrise pentru definitivat, gradul I şi II

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Întocmirea raport scris definitivat

- Întocmirea raport scris gradul II

- Întocmirea raport scris gradul I

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Manea Luminița, electrotehnică, inspector de specialitate, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Șandru Valeria, profesor discipline economice, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciobanu Dumitru, electromecanica grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist Diaconu Maria Aurelia