1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

MANAGEMENT DE PROIECT, OMEN 3904/05.06.2018,  15 CPT, 06.10.2022

·         Public-țintă vizat

personal didactic de predare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Pentru că banii  primiți de la buget sunt puțini iar nevoile școlilor tot mai mari este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare pentru o școală modernă de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obține finanțări pentru participări la conferințe și cursuri organizate la nivel european, mobilități individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice și finanțeze activități, să deprindă managementul de proiect, să poată susține financiar planurile de dezvoltare instituțională.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60 ore

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul managementului de proiect.

5. Obiective generale:

O.1.  Utilizarea managementului de proiect în creșterea calității procesului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților cadrelor didactice la nivelul unității școlare prin utilizarea managementului de proiect;

O.3. Identificarea și atragerea altor surse de finanțare bugetară sau nerambursabilă pentru organizația școlară;

O.4. Formarea  competențelor pentru o școală modernă de tip european;

O.5. Identificarea căilor de implicare și motivare a cadrelor didactice prin management de proiect;

Competenţe vizate:

Ø Utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi a organizațiilor școlare din perspectiva  managementului de proiect;

Ø Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar/cadrului didactic cu  competențe în management de proiect;

Ø Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin utilizarea  managementului de proiect;

Ø Formarea competențelor în domeniul  managementului de proiect;

Ø Utilizarea managementului de proiect pentru atingerea obiectivelor din planul de dezvoltare instituțională  la nivelul organizației școlare;

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

MODULUL I

Managementul de proiect –de la analiză de nevoi la studiul de impact      10h30

MODULUL II. Activități educative naționale și regionale   10h30`

MODULUL III. Surse de finanțare nerambursabilă pentru o școală modernă de tip european           11h

MODULUL IV. Management de proiect – aspecte teoretice și abordări practice în  organizațiile  școlare - 11h

MODULUL V. Management de proiect – aplicații - 15h

Evaluare finală  - 2 h

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

1.                      Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         TAXA CURS

300 lei