1. Criterii curriculare:

Tipul programului: Formare de scurtă durată.

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul primar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Strategii didactice în abordarea integrată, repere teoretice

4

2

1

1

Învăţarea centrată pe elev

4

2

1

1

Metode utilizate în predarea-învăţarea integrată

4

2

1

1

Abordarea temelor în manieră integrată – exemple

4

1

2

1

Învăţarea raportată la rezultate. Stabilirea rezultatelor aşteptate ale

activităţilor prin raportare la competenţele cheie / generale/specifice.

 Cum alegem stategia?

4

1

2

1

Competenţe versus obiective. Ce competenţe cheie formăm prin abordarea integrată

2

1

1

0

Evaluare

2

-

-

2

Total

24

9

8

7

Curriculum-ul programului:

Scopul:

-  Abilitatea profesorilor/institutorilor/învăţătorilor în scopul creării de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învățare analitică în secvenţe sintetice ample;

-  utilizarea eficientă de către profesori/institutori/învăţători a metodelor de diferenţiere a instruirii;

-  conceperea, aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea performanțelor învățării elevilor.

Obiective:

-       Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;

-       Să selecteze metode optime în vederea formării tratării integrate;

-       Să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice);

-       Să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare, înţelegând necesitatea folosirii acestora;

-       Să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

Competențe vizate:

-          Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;

-          Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare în funţie de scop şi particularităţile individuale/grup

-          Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ.

-          Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate:Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul primar în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(8 h)

8 – 12

Strategii didactice în abordarea integrată - repere teoretice. Învăţarea centrată pe elev.

Curs

 

 

 

 

Prof. Onogea Ioan –

 

 

Prof. Pârvulescu

Mihaela Marcela

 

 

Prof. Stancă Alina

Carmen

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 12

Metode utilizate în predarea-învăţarea integrată. Abordarea temelor în manieră integrată – exemple

Învăţarea raportată la rezultate. Stabilirea

rezultatelor aşteptate ale  activităţilor prin rapor-tare la competenţele cheie / generale / specifice.

Curs

13- 15

Aplicaţii

15– 17

Evaluare

   III

(6h)

8 – 12

Cum alegem stategia?

Competenţe versus obiective. Ce competenţe cheie formăm prin abordarea integrată

Curs

13- 14

Aplicaţii

14– 15

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală, la alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un obiect la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie, la clasa pregătitoare

Tema2- Identificaţi activităţi abordate din perspectiva integrată, la clasa I

Tema3 -  Elaboraţi o hartă conceptuală pentru o disciplină la alegere, clasa a II-a

Tema4- Realizaţi un proiect didactic la o temă tratată integratpentru o disciplină la alegere, clasa a III-a, folosind  minim trei metode studiate

Tema5– Realizaţi un joc de rol/ proces literar, la o disciplină la alegere,  clasa a IV-a.

Evaluare

        Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

2. Resurse umane

-                Prof. Onogea Ioan, inspector de specialitate, formator judeţean

-                Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, formator judeţean

-                Prof. Stancă Alina Carmen, formator judeţean