1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar

Justificarea ofertei: „Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar”  sau  “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor”. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient

Durata:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Adoptarea metodelor și tehnicilor eficiente de cunOaștere a copiilor și integrare socială
  • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
  • Aplicarea tehnicilor de cunoaștere a problematicilor socio-educaționale în consilierea, orientarea/integrarea socio-psihopedagogică a elevilor;
  • Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice

b.  Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

I. Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

5 h

1 h

4 h

-

II. Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

5 h

1 h

4 h

-

III. Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

7 h

2 h

4 h

1

IV. Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

5 h

1 h

4 h

-

Evaluare finală

2 h

 

 

2

Total

24

5 h

16 h

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8-16

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

curs

aplicaţii

evaluare

 

 

Prof. Grama Aurelia

 

 

Prof. Papuzu Cornelia

 

 

Psiholog Nichita Ligia

II

8-16

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

curs

aplicaţii

evaluare

III

8-16

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

curs

aplicaţii

evaluare

IV

8-11

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

aplicaţii

evaluare

IV

11-14

Evaluare finală

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea in timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformării lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde: Studiu de caz – Prevenirea abandonului școlar,

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2. Resurse umane

Prof. Grama Aurelia - formator județean

Prof. Papuzu Cornelia- formator județean

Psiholog Nichita Ligia- formator județean