OFERTA 2016-2017

Dacă în urmă cu mai mulţi ani, termenului de carieră i se conferea mai mult sensul profesional, ulterior i s-au adăugat conotaţii ce ţin de viaţa personală, comunitară, economică. Orientarea profesională și dezvoltarea carierei au fost privite mai mult la nivel individual, cel organizațional fiind doar implicit, de aceea considerăm oportun să susținem preocuparile constante   față de problematica alegerii si dezvoltării carierei  didactice , sub forma orientării si reorientării profesionale.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Data: Semestrul al II-a lea al anului școlar 2016-2017

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Samoila Daniel

Demersul este focalizat  atât asupra investigării  sistemului actual de formare a cadrelor didactice (rată de participare, frecvenţă, furnizori, durată, certificare, finanţare, modalităţi de organizare, surse de informare), cât şi asupra  detalierii unor aspecte precum motivaţia participării, calitatea ofertei de formare, impactul programelor asupra beneficiarilor, facilităţi. Vor fi analizate, de asemenea, principalele categorii de obstacole în formarea continuă, nevoile viitoare de formare a cadrelor didactice, fiind elaborate şi o serie de recomandări relevante pentru îmbunătăţirea cadrului, practicilor şi impactului politicilor.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2016-2017

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria  

Parteneri: Liceul de Arte Victor Giuleanu Rm.Vâlcea și Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea

Simpozionul se adresează profesorilor și învățătorilor din școlile și liceele de cultură generală /vocațională sau grădiniţe, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Simpozionul are în vedere schimbul de experiență între profesori, prin îmbunătățirea procesului instructiv-educativ al elevilor și al cadrelor didactice conform schimbărilor sistemului educațional  modern european ce pune bazele unui concept de implementare a practicii pedagogice în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

Simpozionul se desfășoară pe trei secțiuni :

 • Cadre – educatoare din grădinițe și cămine de copiii
 • Învățătoare din sistemul primar
 • Profesori din sistemul preuniversitar (școli și licee)

Sesiunea de referate și comunicări științifice urmărește:

„Importanța stabilirii unor standarde de calitate pentru practica pedagogică”.

„Modele de educație diferențiată în sistemul educațional actual”

Dorim ca finalitatea  acestei manifestări să constituie un sprijin real în vederea ridicării ștachetei și calității profesorului din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, parte integrantă a sistemului de învățământ european.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2016-2017

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ.

Educația financiară este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat din punct de vedere financiar, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe ei din punct de vedere financiar.

Scopul acestui simpozion este de a conștientiza cadrele didactice și publicul larg cu privire la importanța studierii educației financiare începând cu vârsta preșcolarității.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2016-2017

Responsabil:  prof. metodist CCD Samoilă Daniela

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Durata: 60 ore(15 credite)

Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă

Obiective:

 • Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică
 • Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel
 • Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC  pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților  educaționale formale și nonformale

Competenţe vizate:

 • Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel
 • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare
 • Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare,
 • Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor
 • Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I.    IMPORTANȚA EDUCAȚIEI NONFORMALE ÎNTR-O ȘCOALĂ ALTFEL – 23 ore

II.  PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ– 35 ore

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 350 lei/ cursant