1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Publicul  ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Justificarea ofertei:

Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie să participe la cursurile de pregătire profesionala continuă și să acumuleze cel puțin 90 de CPT la interval de 5 ani. Ele se pot înscrie la programele de pregătire puse la dispoziție de către furnizorii de formare, în urma cărora acumuleazaă creditele necesare, acumula credite transferabile prin obţinerea unui nou grad în urma unui examen sau doctorat.  Cu ajutorul aplicației CONCRET vor putea accesa Banca națională de date și, astfel, un cadru didactic va putea căuta cu uşurinţă un program de formare care să corespundă cu obiectivele proprii de dezvoltare a carierei, va putea să-şi calculeze creditele profesionale obţinute, săşi verifice datele profesionale sau să-şi introducă o nevoie de formare.

Durata: 16 ore

Curriculum-ul programului:

Principalul obiectiv al aplicaţiei CONCRET este îmbunătățirea managementului și a calității programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar și  fundamentarea politicilor și strategiilor educaționale în domeniu.

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

- Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea aplicației CONCRET

- Gestionarea bazei de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

- Dezvoltarea competențelor de management al programelor de formare continua

- Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în actualul context.

b. Planificarea modulelor tematice:

Nr.crt.

Module tematice

Nr. ore

 

Prezentarea aplicației CONCRET

1

 

Utilizarea aplicaţiei CONCRET

4

 

Scenarii de utilizare

4

 

Exerciţii practice

4

 

Consultare Rapoarte ȘI STATISTICI

2

 

Evaluare

1

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Prezentarea aplicației CONCRET

2. Utilizarea aplicaţiei CONCRET

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 12

3. Scenarii de utilizare

4. Exerciţii practice

Curs

12 – 13

Aplicaţii

III (4 h)

8 – 11

4. Exerciţii practice

5. Consultare Rapoarte ȘI STATISTICI

Aplicaţii

11 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

evaluare online ale aplicației CONCRET

Evaluare

 

d. Modalități de evaluare:

- Exerciţii practice ale aplicației CONCRET

- evaluare online ale aplicației CONCRET

2. Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean

- prof. Ciobanu Dumitru, formator județean

- informatician Nedica Monica

- informatician Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin