1. Criterii curriculare

Public ṭintǎ vizat: cadre didactice din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preşcolar şi primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Locul de desfǎşurare a programului: Liceul ,,George Ţǎrnea” Bǎbeni, Şc. ,,Nicolae Bǎlcescu” Drǎgǎşani, C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

 • Competențe vizate:
 1. Cunoaşterea şi înṭelegerea conceptelor cheie în procesul de comunicare;
 2. Explicarera şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare generate în spaṭiul de interacṭiune al clasei de elevi, între principalii actori – elev-cadru didactic;
 3. Aplicarea cunoştinṭelor dobândite în rezolvarea unor situaṭii – problemǎ, precum şi în analizarea posibilitǎṭilor personale de dezvoltare.
 • Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

MODUL TEMATIC

Nr. ore

1.

Managementul și negocierea în clasa de elevi

8

2.

Comunicarea și conflictul în metodologia didactică

și evaluare

14

3.

Evaluare finală

2

 • Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

 

I

(8 h)

8:00 – 13:00

1.Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1.Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1.Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

Curs

13:00 – 15:00

Aplicaţii

15:00-16:00

Evaluare

 

II

(8 h)

8:00 – 11:00

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică și evaluare

2.1.Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2.Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

Curs

11:00 – 15:00

Aplicaţii

15:00– 16:00

Evaluare

   III

(6h)

8:00-10:00

2.3.1.Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2.Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3.Factori perturbatori/Erori de evaluare

Curs

10:00 – 13:00

Aplicaţii

13:00– 14:00

Evaluare

IV

(2h)

9:00-11:00

Evaluare finală.

 

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

Structura portofoliului de evaluare:

 • Analizaţi o situaţiede negociere – Studiu de caz
 • Dacă un cadru didactic încearcă să facă pe un elev să nu mai întârzie la şcoală şi pentru asta îi propune drept stimulent ideea de a nu mai realize tema pentru acasă este o opţiune corectă? Argumentaţi răspunsul printr-un ESEU.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaṭi:

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, profesor învǎṭǎmânt primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria