1. Criterii curriculare:

Public ţintǎ avizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: formarea competenţelor de alegere, proiectare şi realizare a CDŞ, stimularea creativitǎţii şi inovaţiei în procesul didactic, realizarea unui demers didactic centrat pe nevoile elevilor

Durata: 24 ore

Locul de desfǎşurare a programului: C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Școla Gimnazilă ”Tudor Vladimirescu” - Drăgășani, CN ”Gib Mihăescu” - Drăgășani

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • Conturarea cadrului legislativ şi teoretic al proiectǎrii şi realizǎrii curriculumului la decizia şcolii;
  • Identificarea şi sǎ utilizarea modalitǎţilor şi instrumentelor de evaluare a nevoilor de învăţare ale elevilor şi a aşteptărilor părinţilor şi comunităţii privind cdş;
  • Realizarea etapelor elaborării programei unei discipline opţionale;
  • Valorificarea exemplelor de bună practică privind proiectarea şi realizarea CDŞ;

b. Planificarea pe stagii/ modele tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Alegerea curriculumului la decizia şcolii

4 h

1 h

3 h

-

2. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii

4 h

1 h

3 h

-

3. Feedback şi revizuire în proiectarea şi realizarea curriculumului la decizia şcolii

8h

2 h

6 h

-

4. Bune practici în elaborarea curriculumului la decizia şcolii în conformitate cu nevoile comunitǎţii

6 h

2 h

4 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

16 h

2 h

 

 

c. Calendarul programului

 

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

I (8 ore)

  8.00-09.00

1. Alegerea curriculumului la decizia şcolii

1.1. Tipuri de CDŞ în învǎţǎmântul românesc

1.2. Cum decidem „ce sǎ mai înveţe” elevii ?

1.3. Ce fel de CDŞ putem proiecta ?

Curs

  9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii

2.1. Schema generalǎ a proiectǎrii programei unei discipline opţionale

2.2.Argumentarea disciplinei opţionale.

2.3.Formularea obiectivelor / competenţelor

2.4.Selectarea conţinuturilor

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

II (8 ore)

8.00-10.30

3. Feedback şi revizuire în proiectarea şi realizarea curriculumului la decizia şcolii

3.1 Strategii utilizate în activitǎţile de predare-învǎţare-evaluare din cadrul disciplinelor opţionale

3.2 Lista de verificare a eficienţei CDŞ

3.3 Criterii de evaluare a caracterului incluziv al disciplinelor opţionale

Curs

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

III (8 ore)

8.00-10.00

4. Bune practici în elaborarea curriculumului la decizia şcolii în conformitate cu nevoile comunitǎţii

4.1. Prezentarea programelor disciplinelor opţionale „Educaţie      

multiculturalǎ” şi „Dezvoltare comunitarǎ”

4.2. Bune practici în proiectarea si realizarea CDŞ în şcolile din care provin cursanţii

Curs

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

Evaluare

d. Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

Elaborarea şi prezentarea de cǎtre fiecare cursant a programei unei discipline opţionale.

2. Resurse umane

- prof. Bică Andra, inspector școlar general, profesor socio-umane grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Ulmeanu Laurențiu profesor istorie, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Cristina