1.Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata programului: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:

1. Familiarizarea şi utilizarea în munca de zi cu zi a unor modele de intervenţie care să asigure egalitatea de şanse şi tratament la nivel social, structural şi organizaţional;

2. Identificarea şi eliminarea barierelor care intervin în asigurarea egalităţii de şanse şi tratament;

3. Cunoașterea şi utilizarea metodelor şi modelor de promovare a beneficiilor egalităţii de şanse;

4. Cunoașterea metodele de promovare eficientă a şanselor egale pentru toţi, în echipa de lucru şi la nivel organizaţional.

  • Planificarea pe module tematice:

Nr.

Crt.

Modul

Nr. ore

1.

Legislaţie specifică, documente internaţionale

2

2.

Nediscriminarea

4

3.

Dezvoltarea durabilă

6

4.

Asigurarea calităţii în educaţia preuniversitară

6

5.

Ghid de bune practici

4

6.

Evaluare finală

2

 

  • Calendarul programului:

Ziua

Intervalul

orar

Tema

Tip activitate

I (8h)

8 - 16

1.Legislaţie specifică, documente internaţionale

2. Nediscriminarea

curs

aplicatii

II (8h)

8 - 16

3.Dezvoltarea durabilă

curs

aplicatii

evaluare

III (6h)

8 - 14

4.Asigurarea calităţii în educaţia preuniversitară

5.Ghid de bune practice

curs

aplicaţii

evaluare

IV (2h)

 9 - 11

Evaluare

evaluare

 Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10 % Prezenţa şi implicare

40 %

Frecvență 20%

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice 20%

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Proiecte, referate

50 %

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

Formatori implicați:

- Şandru Valeria,  profesor metodist CCD, profesor socio-umane, gr. I, certificat ANPC formator

- Georgescu Maria, psihologie, gr. I, coordonator CJAP, certificat ANPC formator

-  Faităr Cristian – Cosmin, profesor educație-fizică, gr. I, director , certificat ANPC formator

Coordonatorul programului (profesor metodist CCD): Pleșea Adina Crisitna