1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat : cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Cursul îşi propune explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale comunicarii cât şi precizarea importanţei cunoaşterii factorilor de care depinde comunicarea în scopul construirii unui mesaj eficient.

   Recunoaşterea şi clasificarea barierelor de comunicarece apar în procesul educaţional dar şi proiectarea unor metode de reducere a barierelor de comunicare educaţională va fi conţinuturi dezvoltate in vederea realizării unui model educaţional. Vor fi precizate condiţiile de calitate ale unei comunicări strategice eficiente, evaluarea şi autoevaluarea discursului, facilitarea şi eficientizarea expresiei personale, dezvoltarea capacităţii de argumentare, dialog şi cooperare, dezvoltarea aptitudinii de ascultare activă, precizarea dimensiunii şi a factorilor de calitate ai comunicării formative.

Durata: 24 de ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Ferdinand I- Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:

1. Cunoaşterea şi înţelegerea variabilelor ce influenţează comunicarea

2.Investigarea condiţiilor de calitate ale unei comunicări strategice eficiente

3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală

4. Rezolvarea de probleme practice ridicate de barierele de comunicare

  • Planificarea modulelor tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

MODULUL 1:Repere teoretice privind comunicarea

6 h

2.

MODULUL 2:Bariere de comunicare didactica

6 h

3.

MODULUL 3:Managementul comunicarii didactice

6 h

4.

MODULUL 4: Comunicarea profesională

4 h

 

Evaluare finală

2 h

 
  • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

 

-Noi repere teoretice privind comunicarea

 

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 – 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

-Diferenţele de personalitate si de perceptie

 

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 – 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

-Formarea competenţelor de comunicare ale profesorilor

 

 

 

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 – 11

La alegere eseu :

Tema1 – Eficienţa comunicării didactice

Tema2 –  Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ

Evaluare

 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

Aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea uneia dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Eseu pe una dintre temele:

Tema1 – Eficienţa comunicării didactice

Tema2 –  Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ

2.Resurse umane:

2.1. Formatori implicați:

- Gherghinoiu Elena Mihaela, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea;

- Preoteasa Ana Maria, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat CNFPA, adeverintă formator CCD Vâlcea.

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ) Șandru Valeria