1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

Justificare: „Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar”  sau  “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor”. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient.

În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar.

Durata :24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Economic Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

  • Adoptarea metodelor și tehniciloor eficiente de cunoaștere a copiilor și integrare socială;
  • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, multiplă, diversificată şi  specifică;
  • Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
  • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

6

2.

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

6

3.

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

6

4.

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

4

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 10

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

III (6h)

8 – 10

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

IV.(4 h)

8-12

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

Aplicaţii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50%

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde Studiu de caz – Prevenirea abandonului școlar, pe CD sau suport letric

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Prof. Papuzu Cornelia, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Grama Aurelia, profesor fizică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru