Nr. OMEN nr. 3136/ 25.01.2017

    

Programul de formare ( 80 de ore, 20 credite ) ,,Învățarea științelor - abordări metodologice moderne” face parte din proiectul “Consolidarea si extinderea abordării de predare a fizicii bazate pe IBL” implementat de către Centrul de Evaluare si Analize Educaționale și finanțat de Romanian - American Foundation. Informații despre proiect: http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/

Categoria de program: categoria I de programe de formare continuă: „Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a) b) și c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Tipuri de competențe: Actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic.

Durata programului: 80 ore

Grup ţintă:  personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar cu specializarea fizică, chimie, biologie

Număr de credite profesionale transferabile propuse: 22 credite profesionale transferabile

Forma de învățământ: zi şi la distanţă 

Programul este structurat în 3 etape, după cum urmează: 

• stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 4 zile (9 ore de pregătire teoretică, 21 de ore de activităţi practice şi 2 ore evaluare) (32 ore) 

- activităţi de formare corelate cu obiectivele programului de formare; 

- proiectare activităţi practice care vor susţine baza de curs. 

• stagiu de formare la distanţă, ce cuprinde sesiuni de auto-formare asistată la distanţă (42 ore):

- studiu individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei; 

- activitate de e-learning individuală sau asistată 

- aplicaţii la clasă. 

• stagiu de analiză şi evaluare (6 ore).

Module
Stagiu de formare directă

I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă

II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice

III.Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe

IV.Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe

Total 32 ore

Stagiu de formare la distanţă

I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă

II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice

III. Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe

IV. Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe

Total 42

Stagiu de analiză şi evaluare

Analiză și evaluare finală – 6

Total: 80 ore

Formatori naționali:

- Inspector școlar, prof. Ionescu Gabriela, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Director adjunct, prof. Marin – Badea Laurențiu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea