1.Criterii curriculare

Public ṭintǎ vizat: cadre didactice din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preşcolar şi primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Locul de desfǎşurare a programului: Liceul ,,George Ţǎrnea” Bǎbeni, Şc. ,,Nicolae Bǎlcescu” Drǎgǎşani, C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competențe vizate:

 1. Cunoaşterea şi înṭelegerea conceptelor cheie în procesul de comunicare;
 2. Explicarera şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare generate în spaṭiul de interacṭiune al clasei de elevi, între principalii actori – elev-cadru didactic;
 3. Aplicarea cunoştinṭelor dobândite în rezolvarea unor situaṭii – problemǎ, precum şi în analizarea posibilitǎṭilor personale de dezvoltare.

 

Planificarea pe module tematice:

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. MANAGEMENTUL ȘI NEGOCIEREA ÎN CLASA DE ELEVI

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1. Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1. Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

8

 

2

5

1

 

2.COMUNICAREA ȘI CONFLICTUL ÎN METODOLOGIA DIDACTICĂ ȘI EVALUARE

2.1. Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2. Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

2.3.1. Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2. Managementul autaoevaluării elevului. Factori perturbatori / Erori de evaluare

8

 

 

2

5

1

3. ARTĂ DRAMATICĂ

3.1. Teoria artei actorului în sprijinul educaţiei generale. Dimensiunea partenerială a relaţiei profesor‐elev şi încurajarea experimentării personale

3.2. Manifestarea în cadrul grupului de lucru. Procesul de studiu în favoarea rezultatului. Asimilarea cunoştinţelor în favoarea memorizării

4

 

1

2

1

4. TIC pentru ciclul primar şi pentru preşcolari(CDŞ)

4.1.Utilizarea TIC în şcoală

2

1

1

 

 

Evaluare

2

-

-

2

Total

24

12

6

6

 

Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

 

I

(8 h)

8:00 – 13:30

1.Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1.Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1.Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

Teorie

14:00 – 15:30

Aplicaţii

16:00-17:00

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 11

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică și evaluare

2.1.Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2.Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

Curs

11:30 – 15:30

Aplicaţii

16:00– 17:00

Evaluare

   III

(6h)

8:00-10:30

2.3.1.Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2.Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3.Factori perturbatori/Erori de evaluare

Curs

11:00 – 13:30

Aplicaţii

14:00– 15:00

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală: Realizarea temelor propuse:

(A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi            videoproiector)

 • 1

Reactualizaţi datele ultimului conflict pe carel - aţi avut cu elevii.

 • Cum se putea el rezolva altfel decât aţi facut - o?
 • De ce comportamente greşite aţi dat dumneavostră dovadă?
 • Care a fost natura interrelaţiilor dintre dumneavoastră şi clasa de elevi?
 • Tema 2

Apreciaţi în ce măsură notarea strategică, notarea sancţiune sau notarea speculativă sunt practici mai des sau mai rar întâlnite în sistemul şcolar şi ce efecte au acestea asupra procesului de învăţare desfăşurat de elev.

  

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

Structura portofoliului de evaluare:

Tema 1 - STUDIU DE CAZ

Reactualizaţi datele ultimului conflict pe carel - aţi avut cu elevii.

 • Cum se putea el rezolva altfel decât aţi facut - o?
 • De ce comportamente greşite aţi dat dumneavostră dovadă?
 • Care a fost natura interrelaţiilor dintre dumneavoastră şi clasa de elevi?

Tema 2 - ESEU

          Apreciaţi în ce măsură notarea strategică, notarea sancţiune sau notarea speculativă sunt practici mai des sau mai rar întâlnite în sistemul şcolar şi ce efecte au acestea asupra procesului de învăţare desfăşurat de elev.

 

 1. Resurse umane
 1. Formatori implicaṭi:
 • Prof. Onogea Ioan - Gr.did.I,  formator judeţean, inspector de specialitate, profesor învǎṭǎmânt primar, SSLD, certificat ANPC formator
 • Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, gr.I, formator judeţean, profesor metodist/mentor, profesor învǎṭǎmânt primar, SSLD, certificat ANPC formator
 1. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Diaconu Maria Aurelia