1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  profesori de matematică (gimnaziu şi liceu) din județul Vâlcea

Justificare : Program de formare vine în sprijinul tinerilor absolvenţi de facultate şi nu numai. Program de formare vă propune să urmaţi un parcurs care are ca destinaţie crearea unei oportunităţi de reuşită în proiectarea şi susţinerea unei lecţii pentru fiecare cadru didactic tânar, în funcţie de interesele, nevoile şi posibilităţile acestuia. Calitatea serviciilor educaţionale oferite de o instituţie de învăţământ trebuie să fie  o prioritate fundamentală pentru toate cadrele didactice. Este important ca fiecare profesor să simtă că reprezintă un reper semnificativ în viaţa şcolii, că şi el este înţeles şi apreciat pentru reuşita elevilor

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea, Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu

Curriculum-ul programului

 • Competențe vizate:
 • Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv – educative la disciplina matematică;
 • Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice proprii;
 • Adoptarea şi elaborarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ în cadrul orelor de matematică;
 • Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele elevilor şi adaptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere în scopul activizării elevilor;

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Componenţele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Obiectul metodicii predării matematicii

8 ore

2.

Observarea şi evaluarea unei lecţii. Proiectarea şi conţinutul lecţiei. Obiective şi strategii didactice.

8 ore

3.

Desfăşurarea lecţiei – activitatea profesorului; activitatea elevilor. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.

6 ore

4.

Metode şi tehnici de evaluare

2 ore

5.

Descriptori de performanţă.  Portofoliul profesorului.

 

 
 • Calendarul programului :

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

 1. – 10
 1. Componentele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Obiectul metodicii predării matematicii
 2. Observarea şi evaluarea unei lecţii. Proiectarea şi conţinutul lecţiei. Obiective şi strategii didactice.

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

 1. Desfăşurarea lecţiei – activitatea profesorului; activitatea elevilor. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.
 2. Metode şi tehnici de evaluare

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

 1. Descriptori de performanţă.  Portofoliul profesorului.

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

 • Activitatea la seminar :prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video
 • Proiecte, referate, portofolii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-două fişe de observare a lecţiei (pentru două cadre didactice diferite);

-un test predictiv;

- un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

-un plan de lectie

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- prof. Nițu Constantin, profesor matematică, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Pleşea Adina Cristina-prof. metodist CCD ,Matematică, Grad didactic I, certificat ANPC formator,  adeverință formator CCD

- Văcaru Ştefania Diana- dir. Adj.  Şcoala Gimnazială “Anton Pann”, Matematică, Grad didactic I, certificat ANPC formator,

2.2. Coordonatorul programului Profesor metodist Şandru Valeria