1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: profesorii care predau disciplina GEOGRAFIE din învăţământul preuniversitar (învǎṭǎmânt primar, gimnazial, liceal)

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preuniversitar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

 •  24 ore

Locul de desfǎşurare a programului: Liceul ,,George Ţǎrnea” Bǎbeni, Şc. ,,Nicolae Bǎlcescu” Drǎgǎşani, C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a) Competenţe vizate:

 1. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi sistemele sale componente.
 2. Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu reprezentările lor cartografie şi grafice, pe imagini satelitare sau modele.
 3. Dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de învăţare care să faciliteze o pregătire permanentă asumată.
 4. Dobândirea unor competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe baza studierii geografiei.

b) Planificarea pe module tematice

Nr.

Crt.

MODUL TEMATIC

Total ore

1.

Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ geografic

 • Organizarea procesului de învǎṭǎmânt geografic.
 • Sistemul obiectivelor operaṭionale.

8

2.

Aplicarea principiilor didactice şi geografice  în predarea – învăţarea geografiei

a. Principiile didactice:

 • Principiul participării conştiente şi active a elevilor,
 • Principiul intuiţiei,
 • Principiul legării teoriei cu practica,
 • Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor,
 • Principiul sistematizării, structurării şi continuităţii,
 • Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor

b. Principiile geografice:

 • Principiul repartiţiei spaţiale,
 • Principiul repartiţiei în timp,
 • Principiul cauzalităţii,
 • Principiul integrării geografice,
 • Principiul actualizării cunoştinţelor,
 • Principiul corelării cu oştinţelor şi al predării interdisciplinare,
 • Principiul asigurării conexiunii inverse (retroacţiunii),
 • Principiul structuralismului,
 • Principiul diversităţii
 • Aplicarea principiilor în geografice în activitatea didactică.

6

3.

Metode, mijloace de învăţare şi strategii didactice utilizate în predarea – învăţarea geografiei. Definirea şi clasificarea lor.

 • Metodele de învăţământ
 • Clasificarea mijloacelor de învăţământ
 • Funcţiile mijloacelor de învăţământ
 • Integrarea mijloacelor de învǎţǎmânt în procesul didactic
 • Elaborarea şi utilizarea mijloacelor în funcţie de specificul şcolii şi clasei
 • Strategii didactice. Elementele componente ale strategiei didactice. Taxonomii ale strategiilor didactice. Caracteristici principale ale strategiilor didactice specifice geografiei şcolare

6

4.

Metode şi tehnici de evaluare a achiziṭiilor şi a rezultatelor învǎṭǎrii.

 • Evaluarea-precizǎri conceptuale-Necesitate
 • Tipuri de evaluare. Strategii
 • Metode, procedee şi tehnici de evaluare
 • Funcṭiile verificǎrii şi evaluǎrii
 • Evaluarea şi noua viziune asupra învǎṭǎrii

5

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I(6h)

 

8:00-9:00

1.Curriculum școlar. Obiectivele predării – învățării geografiei

Curs

9:00-10:00

2.Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ geografic

Curs

 

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

 

 1. Organizarea procesului de învǎṭǎmânt geografic. Tipuri fundamentale de lecṭii de geografie. 

Sistemul obiectivelor operaṭionale. Tipuri de obiective operaṭionale.

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

II (8h)

  8:00 -10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

4.Sistemul obiectivelor operaṭionale. Tipuri de obiective operaṭionale.  Sistemul de competenṭe specific care pot fi asumate de geografia şcolarǎ (IV-XII)

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

12:00 -14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

5.Aplicarea principiilor didactice şi geografice  în predarea – învăţarea geografiei

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

 

III (8h)

  8:00 -10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

6. Metode, mijloace de învăţare şi strategii didactice utilizate în predarea – învăţarea geografiei. Definirea şi clasificarea lor. Exemple.

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

12:00 -14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

7.Metode şi tehnici de evaluare a achiziṭiilor şi a rezultatelor învǎṭǎrii. Evaluarea şi noua viziune asupra învǎṭǎrii

Curs

Aplicaṭii

Evaluare

IV

10:00-12:00

8. Evaluare finalǎ

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa și implicare

 • Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
 • Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele material.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Proiectarea unei unități de învățare.

Proiectarea unui test sumativ ce cuprindediferite tipuri de itemi

2. Resurse umane

a. Formatori implicaṭi:

Prof. dr. Pârvulescu Emil, doctor în geografie, certificat ANPC formator

- prof. Onogea Ioan, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, profesor învǎṭǎmânt primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria