Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Justificare: Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă

Obiective:

  • Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică
  • Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel
  • Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC  pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților  educaționale formale și nonformale

Competenţe vizate:

  • Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel
  • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare
  • Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare,
  • Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor
  • Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I. Importanța educației nonformale într-o școală altfel – 23 ore

II.  Proiectarea și implementarea activităților de educație nonformală– 35 ore

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 290 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria