Public-țintă vizat: Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Durata: 120 ore (30 credite)

Curriculum-ul programului:

Scop:

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin leadership și management educațional

Obiective:

O.1. Utilizarea leadership-ului în creșterea calității managementului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare la nivelul unității școlare prin antreprenoriat și management educațional;

O.3. Identificarea și atragerera surselor de finanțare extrabugetară pentru o școală europeană;

O.4. Formarea competențelor transversale pentru realizarea unei școli incluzive;

O.5.  Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar;

O.6. Identificarea și utilizarea  resurselor motivaționale pentru profesori;

O.7. Proiectarea  activităților extra-curriculare și non-formale;

Competenţe vizate:

C.1.     Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi a şcolilor din perspectiva  leadership-ului și managementului educational;

C.2.     Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar cu  competențe antreprenoriale;

C.3.     Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea  surselor de finanțare extrabugetară;

C.4.     Formarea și utilizarea competențelor transversale în realizarea unei școli inclusive;

C.5. Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii;

C.6. Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară pentru creșterea calității procesului educațional;

C7.      Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia;

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I. MODULUL I. Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului  și managementului educațional – 16 ore

II. MODULUL II. Antreprenoriat și management educațional – 10 ore

III.    MODULUL III. Surse de finanțare pentru o școală europeană – 29 ore

 IV. MODULUL IV. Competențele transversale și managementul școlar 21h30`

V. MODULUL V. Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar – 17 ore

VI. MODULUL VI. Resurse motivaționale pentru profesori – 4h 30’

VII. MODULUL VII. Managementul activităților extra-curriculare și non-formale – 22 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 420 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria