1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

Educatie Financiara pentru o scoala moderna , 15 CPT, OM 5026/04.09.2018 – 05.01.2023

·         Public-țintă vizat

personal didactic de predare

 

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Programul de formare propus concordă cu politicile în managementul educațional preuniversitar, solicitate de Ministerul Educației.

Prin O.M.E.N. nr. 4887/26.08.2013 a fost aprobată programa școlară pentru disciplina opțională Educație financiară, curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar, concepută din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om și societate, Matematică și Științele naturii.

Prin studiul disciplinei Educație financiare se are în vedere : sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor și bancilor, formarea unor capacități de explorare/investigare a fenomenului bancar, formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a unor mijloace și tehnici bancare, identificarea intereselor proprii și a unor mijloace de economisire și gestionare a banilor.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin educaţie financiară pentru o şcoală modernă.

Obiective generale:

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel de școală, a unor activități de educare financiară a elevilor pentru o școală modernă;

O.2.Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru domeniul financiar-bancar ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate modernă;

O.3. Utilizarea educației financiare pentru facilitarea incluziunii financiare în scopul creării unei piețe integrate a serviciilor la nivel comunitar, accesibilă pentru toți cetățenii statelor membre Uniunii Europene;

Competenţe vizate:

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj financiar;

C.2.Analizarea comparativă a bugetului personal/de familie și instituțional;

C.3.Identificarea unor elemente specifice fenomenului bancar în diferite contexte;

C.4.Analizarea unor situații în care banii pot fi investiţi;

C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor probleme financiare.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

MODULUL I. Evoluția banilor în istorie. Monede din alte țări. Moneda națională. – 11 ore

MODULUL II. Bugetul – 11 ore

MODULUL III. Băncile și activitatea bancară – 12 ore

MODULUL IV. Valoarea banilor. Schimburi și investiții – 12 ore

MODULUL V. Activități de tip proiect pe probleme cu conținut financiar – 13 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei