1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

MARKETING EDUCATIONAL, 60 ORE, 15 CPT,

Acreditat cu OMEC nr. 4925/10.08.2020 – 11.08.2024

·         Public-țintă vizat

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Studii superioare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Programul de formare vizează pregătirea cadrelor didactice pentru asumarea unor responsabilităţi specifice relevante din perspectiva marketing-ului educațional. Aceasta presupune, pe de o parte, responsabilități la nivelul şcolii, pe de altă parte,  implementarea unor roluri şi activităţi cu caracter inovativ capabile să formeze şi să promoveze competențele transversale, motivarea cadrelor didactice pentru creșterea calității actului educațional, modalitățile de atragere a finanțării extrabugetare, precum și mai buna gestionare a activităților extracurriculare

·         Durata (număr total de ore de formare)

60 h

 

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea  marketing-ului educațional în formarea școlii pentru toți.

Obiective:

O.1.Abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea conceptelor din marketing-ul educațional;

O.2.Creșterea gradului de conștientizare a importanței marketing-ului educațional pentru școală;

O.3.Utilizarea  marketing-ului educațional în școală pentru creșterea  vizibilității și calității în educație

Competenţe vizate:

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice marketing-ului educațional;

C.2.Analizarea comparativă a tipurilor de programe de marketing  utilizate în școli;

C.3.Identificarea unor elemente specifice marketing-ului educațional în diferite contexte școlare;

C.4.Realizarea profilului școlii ce utilizează marketing-ului educational ca școală pentru toți;

C.5.Realizarea unui proiect de promovare a școlii prin marketing educațional.

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I. MODULUL I. Marketing-ul educational – necesitate a școlii moderne – 11 ore

II. MODULUL II. Marketing-ul educațional în viziunea managerială – 11 ore

III.    MODULUL III. Strategii de marketing – 12 ore

 IV. MODULUL IV. Comunicarea internă și externă în marketing-ul educațional – 12 ore

V. MODULUL V. Planul de marketing educațional – 13 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei