1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

LEADERSHIP SI MANAGEMENT IN ORGANIZATIILE SCOLARE – 30 credite; O.M. 6285/22.12.2020 – 23.12.2024

·         Public-țintă vizat

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Studii superioare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Programul de formare vizează pregătirea cadrelor didactice pentru asumarea unor responsabilităţi specifice relevante din perspectiva leadershipului și managementului în organizațiile școlare. Aceasta presupune, pe de o parte, responsabilități la nivelul şcolii, pe de altă parte,  implementarea unor roluri şi activităţi cu caracter inovativ capabile să formeze şi să promoveze leadership-ul, antreprenoriatul, competențele transversale, motivarea cadrelor didactice pentru creșterea calității actului educational, modalitățile de atragere a finanțării extrabugetare, precum și mai buna gestionare a activităților extracurriculare.

·         Durata (număr total de ore de formare)

Total ore =  120 h, din care:

Total ore activitate teoretică = 40 h 

Total ore aplicații practice = 66 h

Total ore formare față-în-față = 62 h

Total ore formare online = 44 h 

Total ore evaluare = 14 h ( 10h evaluare de parcurs + 4h evaluare finală)

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin leadership și management educațional

Obiective:

O.1. Utilizarea leadership-ului în creșterea calității managementului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare la nivelul unității școlare prin antreprenoriat și management educațional;

O.3. Identificarea și atragerera surselor de finanțare extrabugetară pentru o școală europeană;

O.4. Formarea competențelor transversale pentru realizarea unei școli incluzive;

O.5.  Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar;

O.6. Identificarea și utilizarea  resurselor motivaționale pentru profesori;

O.7. Proiectarea  activităților extra-curriculare și non-formale;

Competenţe vizate:

C.1.Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi a şcolilor din perspectiva  leadership-ului și managementului educational;

C.2.Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar cu  competențe antreprenoriale;

C.3.     Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea  surselor de finanțare extrabugetară;

C.4.Formarea și utilizarea competențelor transversale în realizarea unei școli inclusive;

C.5.Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii;

C.6.Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară pentru creșterea calității procesului educațional;

C7.Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia;

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I. MODULUL I. Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului  și managementului educațional – 16 ore

II. MODULUL II. Antreprenoriat și management educațional – 10 ore

III.    MODULUL III. Surse de finanțare pentru o școală europeană – 29 ore

 IV. MODULUL IV. Competențele transversale și managementul școlar 21h30`

V. MODULUL V. Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar – 17 ore

VI. MODULUL VI. Resurse motivaționale pentru profesori – 4h 30’

VII. MODULUL VII. Managementul activităților extra-curriculare și non-formale – 22 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

420 lei