1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE MANAGEMENT EDUCATIONAL – 30 credite; O.M. 3737/27.04.2021 – 28.04.2025

·         Public-țintă vizat

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Studii superioare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Acest program vine în sprijinul organizatorilor, de multe ori cadre didactice, oferindu-le repere pentru cele trei direcții folosite în principal în cadrul planificării digitale a procesului educațional: managerial, tehnologic și pedagogic. Accentuând latura managerială a acestui proces, programul are în vedere și aspectele lideratului pedagogic, pentru că se au în vedere și elemente practice pe care aceștia le pot întâlni în timpul desfășurării activității educaționale.

·         Durata (număr total de ore de formare)

120 h

 

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

- crearea unei culturi manageriale referitoare la desfășurarea procesului educațional pe o varietate de sisteme de învățare, cu accent pe cele digitale, cu scopul creării de strategii educaționale adaptive și integrative pentru realizarea acestui proces de către participanți

Obiective:

O.1.Studiul dinamicii spațiului și timpului educațional la nivel de clasă

O.2.Integrarea viziunii managementului școlar la diverse niveluri (inter-instituțional, instituțional și la nivel de clasă)

O.3.Dezvoltarea competențelor de management al clasei de elevi referitoare la resursele umane, resursele materiale, strategii și metodologii de învățare

O.4.Studiul analitic al diverselor aspecte, metodologii și instrumente folosite în cadrul clasei de elevi

O.5.Analiza tendințelor care influențează procesul educațional referitoare la noile tehnologii, fenomene sociale și importanța formării continue

O.6.Dezvoltarea competențelor manageriale prin crearea unei viziuni integrate transdisciplinare asupra managementului și contextului clasei de elevi

Competenţe vizate:

C.1.Înțelegerea dinamicii clasei de elevi

C.2.Aspecte generale ale managementului clasei digitale de elevi

C.3.Integrarea aspectelor pedagogice, de management și tehnologice în proiectarea unei clase online

C.4.Studiul diverselor tendințe ale noilor fenomene la nivelul clasei de elevi

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

Modulul I. Dinamica clasei de elevi (20h)

Modulul II. Aspecte generale ale managementului clasei digitale de elevi (30h)

Modulul III. Proiectarea unei clase online (30h)

Modulul IV. Tendințe ale noilor fenomene în educație (18h)

Modulul V. Management educațional instituțional (19h)

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

420 lei