• Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare curriculară
Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul primar.
Justificarea ofertei: Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru descentralizare şi adaptare a demersului educaţional la nevoile, aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor categorii de elevi, dar şi opţiunile comunităţii pentru o orientare sau alta în procesul de învăţământ.
Durata: 26 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate:

 • Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri).
 • Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup.
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și de particularitățile individuale și de grup.
 • Utilizarea metodelor specifice gândirii critice.
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Componentele Curriculumului Naţional

4 h

1 h

3 h

-

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

4 h

1 h

3 h

-

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

6 h

1 h

5 h

-

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

6 h

1 h

4 h

1h

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

26 h

5 h

18 h

3 h

Calendarul programului:


Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(8 h)

8 – 9

1. Componentele Curriculum-ului Na-ţional
2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

Curs

 

Prof. Şandru Valeria

Prof. Savu Nicoliţa

 

Prof. Popa Emil

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13
13 - 16

Curs
Aplicaţii

II
(6 h)

8 – 9

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

Curs

9 - 14

Aplicaţii

III
(6 h)

8 – 9

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

Curs

9 - 13

Aplicaţii

13 – 14

Evaluare

   

IV
(4 h)

8 – 9

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

Curs

9 - 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

 • elaborarea unui proiect didactic prin care să fie pusă în evidenţă relaţia dintre curriculum şi evaluare,
 • elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evaluare.

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

• analiza diferitelor tipuri de standarde şi a utilizării acestora în practică;
• realizarea unor exerciţii practice de optimizare a evaluării curente, prin utilizarea criteriilor de notare raportate la obiective/ competenţe.
• Se va realiza o activitate pe grupe, pentru elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională de evaluare.
• Se va desfăşura o activitate individuală, pentru analiza corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem; activitatea se încheie printr-o discuţie, în cadrul căreia ideea centrală va fi unitatea existentă între sarcina de lucru şi răspunsul aşteptat, prin terminologia utilizată.
• Se va realiza un joc de rol cu tema Comunicarea dintre profesorul evaluator şi elev, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării, prin interpretarea rezultatului obţinut de elev la un moment dat, corelând nota cu criteriile care au stat la baza notării, şi, după caz, menţionarea unor căi de optimizare a rezultatelor.

 • elaborarea unui pro-iect didactic prin care să fie pusă în evidenţă rela-ţia dintre curriculum şi evaluare,
 • elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evalu-are.

 

II. Resurse umane:

 • Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD (formator judeţean)
 • Prof. Savu Nicoliţa, inspector şcolar de specialitate (formator judeţean)
 • Prof. Popa Emil, inspector şcolar de specialitate (formator judeţean)

Certificare: adeverinţă CCD