I. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Managementul activităţilor educative formale şi nonformale
Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
Public – ţintă vizat: consilieri şcolari, consilieri educativi, directori ai unităţilor şcolare Cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal
Justificarea ofertei:
Îmbunătăţirea activităţii educative de consiliere şi orientare desfăşurată de către profesori diriginţi, consilieri pe programe şi proiecte educative, în orele de consiliere şi orientare a carierei, a programelor şi proiectelor educative reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea caracterului formativ al educaţiei. Nevoia de perfectionare profesionala a cadrelor didactice în vederea optimizării şi eficientizării activităţilor educative formale şi nonformale
Durata cursului: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate:

 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
 • Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;
 • Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de nevoile elevilor;
 • Adoptarea de conduite didactice eficiente pentru depăşirea situaţiilor de criză educaţio-nală;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic;
 • Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele beneficiarilor.

* Planificarea pe stagii/ modele tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Consilierea şi orientarea şcolară

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Educaţia de lungă durată. Tipuri de activităţi educative şcolare şi extraşcolare

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Alternative de educare a copiilor şi tinerilor. specificul programelor de prevenire a situaţiilor de risc

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4.Consilierea adulţilor. Consilierea cadrelor didactice. Consilierea părinţilor”

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluarea finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1. Consiliere şi orientare

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela
Prof. Vlăduţ Dumitru

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Educaţia de lungă durată. Tipuri de activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.30

3.Alternative de educare a copiilor şi tinerilor. Specificul programelor de prevenire a comortamentelor de risc

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela
Prof. Vlăduţ Dumitru

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

4.Consilierea adulţilor. Consilierea cadrelor didactice. Consilierea părinţilor

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela
Prof. Vlăduţ Dumitru

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 
 • Modalităţi de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:
-două fişe de activiatte
-poiectarea unu program educativ

 • Resurse umane

Formatori implicaţi:

 • prof. Margaritescu Stefan, prof. gr. I, inspector de specialitate
 • prof. Sandu Elena Daniela prof. gr. I, coordonator CJAP

Certificare: adeverinţă CCD