1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Managementul activităţilor educative  formale şi nonformale

Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională

Public – ţintă vizat: consilieri şcolari, consilieri educativi, directori ai unităţilor şcolare  Cadre didactice  din învăţământul gimnazial şi liceal

Justificarea ofertei:

Îmbunătăţirea activităţii educative de consiliere şi orientare desfăşurată de cătreprofesori diriginţi, consilieri pe programe şi proiecte educative, în orele de consiliere şi orientare a carierei, a programelor şi proiectelor educative reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea caracterului formativ al educaţiei. Nevoia de perfectionare profesionala a cadrelor didactice în vederea optimizării şi eficientizării  activităţilor educative formale şi nonformale

Durata cursului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

  • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
  • Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;
  • Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de nevoile elevilor;
  • Adoptarea de conduite didactice eficiente pentru depăşirea situaţiilor de criză educaţio-nală;
  • Asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic;
  • Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele beneficiarilor.

* Planificarea pe stagii/ modele tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Consilierea şi orientarea şcolară

4 h

1 h

 2,5h

0,5h

2.Educaţia de lungă  durată. Tipuri de activităţi educative şcolare şi extraşcolare

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3.Alternative de educare a copiilor şi tinerilor. specificul programelor de prevenire a situaţiilor de risc

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4.Consilierea adulţilor. Consilierea cadrelor didactice. Consilierea părinţilor

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluarea finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

1.     

(8 ore)

8.00-9.00

1.Consiliere şi orientare

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Educaţia de lungă durată. Tipuri de activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

2.     

(8 ore)

8.00-10.30

3.Alternative de educare a copiilor şi tinerilor. Specificul programelor de prevenire a comortamentelor de risc

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

3.     

(8 ore)

8.00-10.00

4.Consilierea adulţilor. Consilierea cadrelor didactice. Consilierea părinţilor

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela

Prof. Calotă Ionel Adrian

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 


Modalităţi de evaluare:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-două fişe de activiatte

-poiectarea unu program educativ

 

2. Resurse umane

  • prof. Calotă Ionel Adrian, prof. gr. I, inspector de specialitate
  • prof. Sandu Elena Daniela  prof. gr. I, coordonator CJAP