1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc sa-si imbunatateasca folosirea calculatorului in cadrul  activitatilor scolare si extrascolare
Justificarea ofertei: existenţa laboratoarelor de informatica din fiecare unitate scolara,  introducerea utilizarii calculatorului in cadrul activitatilor scolare duce îmbunătătirea  şi  chiar  restructurarea modului de predare-învăŃare-evaluare prin adaptarea  curriculumului fiecărei discipline la cerintele societătii informatizate, care necesită utilizarea, perfectionarea şi adaptarea continuă la concept.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului: 

a. Competenţe vizate:

  • Identificarea  elementelor specifice sistemelor informatice
  • Prelucrarea informatiei în format digital
  • Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Utilizarea aplicatie Word

5 h

1 h

3 h

1h

2. Calculul tabelar Microsoft Excel

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Prezentari Microsoft Power Point

12  h

3h

8h

1h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

c. Calendarul programului:


Ziua

Interval orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(5 h)

8 – 9

1. Utilizarea aplicatie Word

Curs

 

 

Prof.

Bologa Cristina

 

Prof. Tanasie

Daniela

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

2. . Calculul tabelar Microsoft Excel

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III
(8 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Curs

9 - 12

Aplicaţii

IV
(4 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare 
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

§  activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, , dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste,referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unei

prezentari a unei activitati scolare in Power Point

 2. Resurse umane:

  • Prof.Bologa Cristiana , profesor
  • Prof. Tanasie Daniela, profesor