Programul de formare “Comunicare în limba engleză” (89 de ore, 25 credite)  propus se aplică în contextul în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un intens și dinamic proces de schimbare, urmărind formularea unei oferte educaţionale îmbunătăţite în raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale formabililor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.  Acest curs de formare este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice. Astfel, programul propus ţine seama de documente de politică educaţională de la nivelul UE, ca Improving the Quality of Teacher Education – EC (2007).

Grupul țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal; personal didactic auxiliar.

Competențe lingvistice:

Utilizarea limbii engleze în procesul instructiv – educativ;

Conceperea și utilizarea mesajelor orale și scrise;

Exersarea schemelor de dialogare în vederea perfecționării abilităților de comunicare orală și scrisă;

Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a limbii engleze în procesul de învățământ.

Module:

Modulul I: Sistemul fonetic si fonologic al limbii engleze

Modulul II : Structuri gramaticale

Modulul III:  Vocabular

Formatori:

Prof. Stăncuț Ioana, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Militaru Maria Magdalena, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Împăratu Lăcrămioara, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Ilina Ozana Mirela, profesor limba engleza, formator judetean

Program cu taxa.