1. Criterii curriculare

Publicul – ţintă public: profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic

Justificarea ofertei:

- Continuarea şi aprofundarea pregătirii profesionale a profesorilor si maiștrilor instructori  prin formarea unei viziuni unitare asupra disciplinelor ca tehnologie şi obiect de învăţământ prin înţele-gerea principiilor care stau la baza procesului de formare a noțiunilor; această pregătire are ca impli-cație directă abordarea competentă a conţinutului programelor şcolare pentru învăţământul preuni-versitar;

- Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecției, încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi, corectă din punct de vedere ştiin-ţific şi metodic.

Durata: 24 ore

Curriculumul programului:

Scopul: abilitarea cadrelor didactice care predau discipline din IPT în proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice; conceperea, aplicarea si evaluarea de proiecte educaţionale ino-vative, destinate să contribuie la ameliorarea performanţelor învăţării elevilor.

Obiective:

Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală, de metodică a specialităţii şi psihopedagogie;

Să adopte strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

Să selecteze metodele optime în vederea formării gândirii critice şi a deprinderilor practice.

Să-şi dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării măsurilor adiacente reformei din educaţie (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.)

S-şi reactualizeze cunoştinţele psiho-pedagogice şi să-şi dezvolte capacităţile de utilizare a metodelor moderne de educaţie.

Să aprofundeze şi să dezbată probleme prioritare din IPT

Activităţi:

folosirea strategiilor didactice eficiente în utilizarea mijloacelor şi auxiliarelor didactice la clasă, ateliere de lucru pentru metodele psihopedagogice

Rezultate: perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecţiei

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică – 3 ore

2. Strategii didactice inovatoare  – 3 ore

3. Metodele de predare – învăţare între tradițional şi modern – 3 ore

4. Mijloacele de învăţământ şi rolul lor – 3 ore

5. Modalităţi de sporire a motivației pentru învăţare– 3 ore

6. Activitatea suplimentară pentru elevii dotați în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii – 3 ore

7. Activitatea diferențiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învăţare – 2 ore

8. Noutate şi actualitate în IPT Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă – 2 ore

9. Evaluare – 2 ore

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

2

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Prof.

Manea Luminița

 

 

 

 

 

 

Prof.

Ciobanu

Dumitru

curs

2

Strategii didactice inovatoare 

Activităţi

practice

2

Proiectarea didactică prin exemple

II

curs

2

Metodele de predare – învăţare între tradițional şi modern

curs

2

Mijloacele de învăţământ şi rolul lor

Activităţi

practice

2

Proiectarea didactică prin exemple (continuare)

III

Curs

2

Modalităţi de sporire a motivației pentru învăţare

Curs

2

Activitatea suplimentară pentru elevii dotați în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii

Activităţi

practice

2

Proiectarea didactică prin exemple (continuare)

IV

 

 

Curs

2

Activitatea diferențiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învăţare

Curs

2

Noutate şi actualitate în IPT Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

 

Modalităţi de evaluare:

portofoliul personal

2. Resurse umane

Prof. Manea Luminița, inspector şcolar de specialitate,  formator județean

Prof. Ciobanu Dumitru, profesor metodist CCD, formator județean