1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: directori/ directori adjuncţi, cordonatori pentru programe şi proiecte educative, profesori diriginţi, învăţători, educatoare

Justificarea ofertei: Şcoala românească se confruntă zi de zi cu numeroase probleme. Una din problemele de actualitate a şcolii şi în special a dăscălilor, indiferent de nivelul la care predau, este caracterul elevilor. Având în vedere că misiunea fiecărei şcoli este în primul rând instruirea noilor generaţii, învăţământul are misiunea de a instrui atât la nivel teoretic cât şi comportamental. Unele metode au avut succes altele nu, dar instruirea elevilor prin educarea caracterului are rezultate pozitive.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

La sfârşitul activităţii, cursantul isi va  îmbogăţi repertoriul conceptual cu noi concepte, noţiuni cheie, idei ancoră care să completeze fondul general de activităţi în domeniul educaţional;

îmbogăţirea abilităţilor de gândire critică şi reflexivă de analiză şi sinteză a componentelor unor noi realităţi/domenii cognitive;

noi modalităţi de abordare a practicii educative curente printr-o înţelegere superioară a unor probleme educative curente;

noi oportunităţi de explorare a unor zone ameliorative de educaţie în baza unor experienţe cognitive şi ideatice sporite;

vedere de ansamblu, holistică, dar flexibilă asupra oportunităţilor de ameliorare, optimizare şi eficientizare a activităţilor personale, în echipă şi la nivel de organizaţie educaţională.

b. Planificarea moduleler tematice

1. Justificarea programului (Educarea caracterului) – 2 oră

2. Noţiuni generale de psihologie – Caracterul – 2 ore

3. 49 de trăsături de caracter pentru relaţionare socială pozitivă, cele 5 serii de trăsături de caracter – 12 ore

4. Schimbarea culturii – 2 ore

5. Metode de predare despre caracter – 2 ore

6. Construirea caracterului prin laudă – 2 ore

7. Corectarea bazată pe caracter – 2 ore

8. Paşi pentru implementare – 2 ore

9. Construirea unei familii de caracter – 2 ore

10. Tehnici de memorare – 2 ore

11. Tehnici de a povesti – 2 ore

Evaluare  finală – 2 ore

c. Calendarul programului

Ziua

Forma activitate

Nr. ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

1. Justificarea programului (Educarea caracterului)

Prof. Ciobanu Dumitru

 

 

 

Prof. Banu Denise

curs

1

2. Noţiuni generale de psihologie - Caracterul

II

1

3. 49 de trăsături de caracter pentru relaţionare socială pozitivă, cele 5 serii de trăsături de caracter

activităţi practice

2

Exerciţii de indentificare a provocărilor/ problemelor din colectivitatea de provenienţă; propuneri de diminuare/ ameliorăre a acestoră

Caracterizarea unei persoane din punctul de vedere al caracterului

Lista trăsăturilor de caracter - gruparea acestoră pe categorii

curs

1

4. Schimbarea culturii

III

1

5. Metode de predare despre caracter

activităţi practice

2

Exerciţiu de identificare a metodelor de promovare a caracterului în diverse medii

Studiul ghidurilor profesorului, Exerciţii de planificare

curs

 

1

6. Construirea caracterului prin laudă

1

7. Corectarea bazată pe caracter

IV

activităţi practice

2

Chestionar de apreciere, Diplome de caracter

Scenarii - joc de roluri

curs

1

8. Paşi pentru implementare

activităţi practice

2

Planul de implementare

curs

1

9. Construirea unei familii de caracter

activităţi practice

1

Exerciţii și joc de roluri

Plan de implementare în familie

V

curs

1

10. Tehnici de memorare

1

11. Tehnici de a povesti

activităţi practice

1

Exerciţii de memorare

Exerciţii de povestie

evaluare

1

Chestionar de evaluare

VI

Evaluare 

2

Portofoliu de evaluare

 

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

1.  portofoliul personal de implementare a programului, conţinând:

- Proiect privind modul de organizare adoptat pentru colectivul şcolar din care face parte cursantul (o descriere sumară a metodologiei aplicării programului Educarea caracterului.

- Două aplicaţii ale temelor dezvoltate la curs, altele decât cele prezentate în suportul de curs, pentru specialitatea cursantului

- Aplicaţie pentru activităţi extracurriculare/extraşcolare, cu copiii,

- Aplicaţie pentru activităţi de implicare a părinţilor / reprezentanţilor comunităţii locale)

2.  chestionare aplicative de evaluare

2. Resurse umane

  • prof. Ciobanu Dumitru, profesor metodist CCD, formator judeţean
  • prof. Banu Denise, formator judeţean