1. Criterii curriculare:

Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională la propunerea Inspectoratului Şcolar

Publicul – ţintă public: profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT având gradul didactic I

Justificarea ofertei:

Stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psiho­pedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profe­sională, de consiliere etc.), în condiţii optime, cores­punzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ – 5 ore
  b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 5 ore
  c) Profesorul metodist și inspecția școlară – 5 ore
  d) Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional – 5 ore

e) Evaluare – 4 ore

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

2

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

 

Prof.

Manea Luminița

 

 

Prof.

Ciobanu

Dumitru

Activităţi

practice

3

Întocmirea raport scris definitivat (modele)

II

curs

2

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

Activităţi

practice

3

Întocmirea raport scris gradul II (modele)

III

Curs

2

Profesorul metodist și inspecția școlară

Activităţi

practice

3

Întocmirea raport scris gradul I (modele)

IV

 

 

Curs

2

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Activităţi

practice

3

Definitivarea rapoartelor scrise pentru definitivat, gradul I şi II

V

Evaluare

4

Portofoliu de evaluare

 

 

Curriculum-ul programului:

Scopul: creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vede-rea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deține rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Obiective:

  • realizarea unor inspecții curente si speciale cu un grad ridicat de profesionalism
  • Folosirea limbajului specific disciplinei
  • întocmirea unor rapoarte scrise corecte, realiste in concordanta cu nevoile actuale;

2) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic

a)  Actualizarea compe­tenţelor de bază (pedagogice, de specialitate);

b)  Însușirea de noi competenţe;

c) Aplicarea compe­tenţelor de bază la nivelul didacticii specia­lităţii/specialităţilor;

d) Iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare;

3) ame­liorarea sistemului de formare

a) Favorizarea interdisciplinarității pe fondul valorificării concep­telor de bază;

b) Stimularea cercetării peda­gogice/inovației la nivel individual şi în grup/echipă;

c) Aplicarea para­dig­melor educa­ţionale la nivelul şcolii şi al clasei/vezi teoria curriculu-mului; managementul educaţiei;

d) dezvoltarea compor­tamentelor psihosociale necesare managementului resurselor umane;                 

4) Cunoaşterea mediului pedagogic şi social

a) Favorizarea relațiilor şcolii cu diferiți agenți sociali: economici, comunitari, culturali, politici etc.;

b) Raportarea sistemului de învăţământ la problematica socio-economică;

c)  Adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societăţii postindustriale/ infor­matiza-te;

d) Studierea factorilor psihosociali care influențează comportamentele elevilor

Activităţi: folosirea strategiilor didactice eficiente în utilizarea mijloacelor şi auxiliarelor didactice la clasă, ateliere de lucru pentru metodele psihopedagogice

Rezultate: perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal.

2. Resurse umane:

•  prof. Manea Luminița, inspector de specialitate, formator județean

•  prof. Ciobanu Dumitru, profesor metodist CCD, formator județean