1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori debutanţi(care deţin gradul didactic definitiv, respectiv gradul didactic II) ce predau urmatoarele discipine: istorie, geografie, religie, stiinte socio-umane

Justificarea ofertei : rezultatele obţinute de tinerele cadre didactice la examenele de titularizare, respectiv pentru obţinerea gradelor didactice fac necesară o pregătire psihopedagogică suplimentară, formarea iniţială pe acest aspect al carierei didactice prezentând deficienţe majore; necesitatea ca, în special tinerele cadre didactice să obţină informaţii şi să-şi formeze competenţe adecvate pentru a fi capabile să-şi planifice cariera, de a identifica oportunităţile pe care le poate oferi cariera didactică;

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1. Elabora documente de planificare şi proiectare didactică şi a altor documente curriculare, utilizând corect conceptele specifice analizei structurale şi generativ-funcţională a curriculumului;

2. Utiliza strategii didactice capabile să satisfacă exigenţele unui învăţământ modern bazat pe competenţe, pe integrarea elementelor de evaluare, a elementelor TIC şi a principiilor educaţiei incluzive;

3.Utiliza resurse şi instrumente adecvate în vederea unui management eficient al carierei didactice prin parcurgerea etapelor cadrului legal

 

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.CURRICULUM ŞI CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL

7h

2h

4h

1h

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

8h

2h

4h

2h

3. APLICAREA PROGRAMEI ŞCOLARE ŞI PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC 

7h

2h

4h

1h

Evaluare finala

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. .CURRICULUM ŞI CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL

Curs

 

 

 

 

Prof. Luca Adrian  Prof. Ulmeanu Laurențiu

 

 

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

2.  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. APLICAREA PROGRAMEI ŞCOLARE ŞI PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC 

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Realizarea unui portofoliu didactic

 

2. Resurse umane

Formatori:

prof. Luca Adrian, director CCD, formator județean

prof. Ulmeanu Dan Laurențiu, inspector școlar, formator județean