1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificare:

Programul susține dezvoltarea unor competenţe profesionale în relaţiile cu publicul, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi anticipative, profesionalizarea carierei didactice auxiliare .

Scop: Dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă pentru prevenirea discriminării și exluziunii educaționale / sociale a copiilor / tinerilor aflați în situație de risc.

    Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

 Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului CCD Valcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

 • Descrierea direcţiilor şi tendinţelor reprezentative de evoluţie a educației incluzive
 • Caracterizarea şi definirea tipologiei cerințelor educative speciale
 • Elaborarea unui plan de intervenție persnalizat implementabil în context incluziv de învățare  
 • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare 
 • Utilizarea metodelor specifice educației incluzive pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare 
 •  Valorificarea influențelor educației incluzive în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor 

 

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr ore

1.

CADRUL CONCEPTUAL ȘI NORMATIV AL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

 

6 ore

2.

ȘCOALA INCLUZIVĂ

8 ore

3.

CLASA INCLUZIVĂ

8 ore

4.

Evaluare finala

2 ore

           

Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I (8h)

8 - 16

1.EVOLUTIA CONCEPTIILOR IN ASCENSIUNEA EDUCATIEI INCLUSIVE

 1. Istoricul dezvoltării
 2. Teorii ale educației inclusive

2. INTEGRAREA ELEVILOR CU  CES IN INVATAMANTUL DE MASA

 1: Tulburări ale limbajului citit-scris

2: Dificultățile de învățare

Teorie + aplicații

II

(8h)

8 - 16

2. INTEGRAREA ELEVILOR CU  CES IN INVATAMANTUL DE MASA

3: ADHD

4: Autismul

3.INCLUZIUNEA SCOLARA A COPIILOR CU NEOI SPECIALE-  PROVOCARE PENTRU SISTEMUL SCOLAR TRADITIONAL

 1. Planul de interventie individualizat

2. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES

Teorie + aplicații

III

(6h)

8 - 14

4.INTERVENŢIA ELEVILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ

1. Mecanismele de colaborare intersectorială

2. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă

Teorie + aplicații + evaluare

 

IV (2h)

9-11

Evaluare finala

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Elaborarea unui plan de intervenție persnalizat implementabil în context incluziv de învățare  

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

prof. Şandru Valeria, metodist, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

prof.dr. Dicu Sevastia Lizuca, pedagogie, gradul II, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Pleșea Cristina