1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificarea ofertei:

            Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru elevii rromi care se află în situații de risc în cee ce privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și / sau rasiale.

Acest program de formare vine să răspundă unor exigențe din ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020”. În concordanță cu aceste cerințe, acest program își propune ca formabilii să intre în posesia unor cunoștințe care țin de valorile și tradițiile populației rrome, să înțeleagă problememele care sunt specifice acestei comunități, eforturile pe care aceștia le fac pentru a-și construi o identate culturală, socială, etc

Premisa fundamentală de la care se pornește în acest program de formare este aceea că o educație de calitate presupune existența unui mediu școlar unde diferențele culturale sunt asumate de toți actorii implicați în procesul educational. Pornind de la aceasta, cultura organizațională a școlii este, sau ar trebui să fie fundamentată pe niște valori și atitudini precum: toleranță, acceparea alterității, cultivarea unui climat sociopsihologic adecvat învățării, responsabilitate între partenerii implicaţi în activitățile care se desfășoară la nivelul unei unități școlare,

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială “I. Gh. Duca” Rm. Vâlcea, Școala Gimnazială Achim Popescu Păușești Măglași, CN Gib Mihăescu Drăgășani

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

- Înțelegerea semnificației unor concepte precum: valori, principii, tradiții, cutume, stereotipuri, discriminare;

- Valorificarea acestor cunoștințe în cadrul interacțiunii cu persoanele care aparțin minorității rrome;

- Construirea unor unor strategii de prevenire a conflictelor, gestionarea corectă a eventualelor conflicte care își au originea în diferențele culturale dintre majoritate-minoritate;

Planificarea modulelor tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

MODUL 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE RROMILOR .

TEMA1. Majoritate – minoritate.

Comunitatea umană: cultură, civilizație, valori, principii.

Probleme sociale: anomia, sărăcia, delincvența, infracționalitatea, excluziunea socială, etc.

Controlul social și integrarea socială.

TEMA 2. Specificul cultural al comunității rrome.

Diversitatea culturală a comunității rrome.

Specificul diferitelor ”neamuri” care trăiesc în județul Vâlcea.

Tradițiile și obiceiurile diferitelor ”neamuri” care trăiesc în județul Vâlcea.

15 ore

2.

MODUL 2. REPREZENTAREA RROMULUI DE CĂTRE MAJORITATE.

”Rrom” sau țigan ?

Istoria unei reprezentări moderne a rromului cultura românească.

Eforturi pentru construirea unei identități rrome moderne. Organizarea rromilor și construirea unei politici identitare.

Formal, nonformal și informal în educație.Valorificarea diferențelor culturale în cadrul procesului educațional. 

7 ore

3.

EVALUARE FINALĂ

2 ore

 
  • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (7 h)

9 – 11

Modul 1. Noțiuni introductive privind tradițiile și obiceiurile rromilor .

 

Tema1. Majoritate – minoritate.

Curs

11 - 13

Aplicaţii

13 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

9 – 11

Modul 1. Noțiuni introductive privind tradițiile și obiceiurile rromilor

Tema 2. Specificul cultural al comunității rrome.

 

Curs

11 – 13

Aplicaţii

13 - 15

Curs

15 - 17

Evaluare pe parcurs

III (7h)

9 – 11

Modul 2. Reprezentarea rromului de către majoritate.

 

Curs

11 – 13

Aplicaţii

13 – 16

Evaluare pe parcurs

IV (2h)

9 - 11

Evaluarea finală

Evaluare finală

 

 

Modalităţi de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în activități

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Elaborarea unui proiect educational adaptat specificului elevilor care provin din comunitatea de rromi.

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Inspector pentru Minorități, prof. Popescu Mihaela, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ulmeanu Laurențiu grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Maria Aurelia grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria