1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul profesional și tehnic, având gradul didactic I, din județul Vâlcea

Justificare: Stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psiho­pedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profe­sională, de consiliere etc.), în condiţii optime, cores­punzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

  • Realizarea unor inspecții curente si speciale cu un grad ridicat de profesionalism
  • Folosirea limbajului specific disciplinei
  • Întocmirea unor rapoarte scrise corecte, realiste in concordanta cu nevoile actuale;
  • Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

5

2.

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

5

3.

Profesorul metodist și inspecția școlară

5

4.

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

5

 

           Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

Întocmirea raport scris definitivat (modele)

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

Întocmirea raport scris gradul II (modele)

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Profesorul metodist și inspecția școlară

Întocmirea raport scris gradul I (modele)

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Definitivarea rapoartelor scrise pentru definitivat, gradul I şi II

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (4h)

9 - 11

Portofoliu de  evaluare

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE proiect didactic, proiectare unități de învățare

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Ciobanu Dumitru, electromecanica grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Manea Luminița, electrotehnică grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist Diaconu Maria Aurelia